Anställd får delpension

Statligt anställda som är födda före 1966 omfattas av ett delpensionsavtal. Det är du som arbetsgivare som tar beslut om den anställda har rätt till delpension.

Innan du beslutar att en anställd ska få delpension kontrollerar du att den anställda har fyllt 61 år och har haft kollektivavtalad pensionsrätt i sammanlagt minst 120 månader, det vill säga 10 år. Om annan pensionsrätt än statlig behöver räknas med kan den anställda visa till exempel pensionsbesked från annan tjänstepensionsadministratör eller försäkringsgivare där anställningstiden finns med.

När du beslutar om den anställda får delpension tar du hänsyn till förutsättningarna i verksamheten, inklusive det ekonomiska utrymmet samt den anställdas situation.

Anställda som fyllt 61 år kan få delpension

Det är du som arbetsgivare som bestämmer om den anställda ska få delpension eller inte. Delpension kan tidigast betalas ut från 61 år och som längst till månaden innan den anställda fyller 65 år. Slutar den anställda innan hen fyller 65 år anmäler du det till oss minst två månader i förväg så vi kan avsluta delpensionen i tid. 

Som mest kan den anställda gå ner i arbetstid med 50 procent av heltidsarbete. Den anställda behöver arbeta minst 50 procent av heltid samtidigt som de har delpension.

 I tabellen kan du se hur mycket pengar den anställda får ut totalt i delpension och lön. Tabellen utgår från att den anställda har en anställning på 100 procent före delpensionen.
Den anställda arbetar Den anställda får totalt i delpension och lön
50 % Motsvarande 80 % av nuvarande lön
60 % Motsvarande 84 % av nuvarande lön
70 % Motsvarande 88 % av nuvarande lön
80 % Motsvarande 92 % av nuvarande lön
90 % Motsvarande 96 % av nuvarande lön

 

Vad behöver du göra?

Du som arbetsgivare ska anmäla att den anställda ska få delpension till oss. Du räknar också ut bortfall på lönetillägg. Ändras omfattningen av delpensionen eller slutar den anställda sin anställning ska du också anmäla detta.

Så anmäler du att en anställd ska få delpension

 1. Innan du anmäler att en anställd ska få delpension kontrollerar du att personen har fyllt 61 år och har haft kollektivavtalad pensionsrätt i sammanlagt minst 120 månader, det vill säga 10 år.
 2. Skicka sedan in Anmäl delpension till oss. Vi vill ha anmälan 1– 2 månader innan första utbetalning.
 3. Uppgifter som ska finnas med i anmälan är delpensionens omfattning, vilket datum delpensionen ska börja betalas ut från och bortfall av lönetillägg.
 4. Så snart vi är klara skickar vi ett besked till både dig som arbetsgivare och till den anställda.

Anmäl delpension

Vad är bortfall av lönetillägg?

Bortfall av lönetillägg är hur mycket lönetillägg som du uppskattar att den anställda tappar när hen får delpension. Du räknar ut bortfallet genom att titta på vilka pensionsgrundande lönetillägg som har betalats ut tolv månader innan den anställda får delpension. Lönetilläggen summeras, divideras med tolv och multipliceras sedan med omfattningen på delpensionen. Om det finns lönetillägg som minskar i en annan omfattning än delpensionen, ska du inte ta med dem i beräkningen ovan utan lägga till dem på beloppet du fått.

Pensionsgrundande lönetillägg är till exempel semestertillägg, fasta tillägg eller ob-tillägg, men inte övertidsersättning eller kostnadsersättningar. 

Exempel på hur du räknar ut bortfall av lönetillägg

Stig arbetar 100 procent. Från och med den 1 maj 2022 ska Stig få delpension på 20 procent. Totalt har hans arbetsgivare betalat ut 4 000 kronor i tjänstepensionsgrundande lönetillägg under perioden 1 maj 2022 - 30 april 2021. Av dessa är 3 000 kronor lönetillägg som minskar i samma omfattning som delpensionen. För att få fram bortfallet av dem räknar du så här: 3 000 kronor / 12 månader x 0,20 = 50 kronor.

Stig har också ett tillägg på 1 000 kronor som inte minskar i samma omfattning som delpensionen. Det minskar istället med 500 kronor.

Bortfallet av lönetillägg blir 50 + 500 = 550 kronor.

Så här anmäler du om omfattningen av delpensionen ändras

Om omfattningen på delpensionen ska ändras anmäler du det till oss. Det gör du genom att skicka in Anmäl ändrade uppgifter om delpension.

Anmäl ändrade uppgifter om delpension

Förlänga delpension för anställd med garantipension

Om den anställda har delpension och rätt till garantipension (del av allmän pension) kan du som arbetsgivare förlänga delpensionen till hen blir 66 år. Följande kriterier ska vara uppfyllda:

 • Delpensionen ska vara beviljad före 1 juli 2023.
 • Den anställda ska visa att hen har rätt till garantipension från Pensionsmyndigheten.
 • Garantipensionen ska vara så stor del av den allmänna pensionen så att det påverkar den anställdas försörjning.

Du som arbetsgivare ska se till att villkoren är uppfyllda och skicka in beslutet om förlängning till oss på SPV.

Så här anmäler du att en delpension ska avslutas för en anställd

Du behöver anmäla att en delpension ska avslutas 

 • när en anställd avslutar sin anställning men inte tar ut den förmånsbestämda delen.
 • när en anställd avslutar sin delpension men fortsätter att arbeta.

Det är för att vi ska hinna stoppa utbetalningen av delpensionen i tid och undvika att personen blir återbetalningsskyldig.

För att avsluta en delpension skickar du in Avsluta delpension

Avsluta delpension

Uppskatta kostnaden för delpensionen

I samband med att delpension beslutas ska du som arbetsgivare uppskatta kostnaden för den beslutade förmånen och skuldföra den i innevarande års balansräkning.

Mer om skuldberäkning

Den anställdas tjänstepension från 65 år påverkas

Delarna i tjänstepensionen från statlig anställning från 65 år påverkas olika när den anställda får delpension:

 • Den förmånsbestämda delen påverkas inte alls. Den räknas på den fasta lönen den anställda skulle ha haft om personen inte tagit delpension.
 • Du fortsätter att betala in pengar till den valbara delen och Kåpan Tjänste. Inbetalningarna räknas på den anställdes fasta månadslön i stället för den utbetalda lönen varje månad. 
 • Du slutar att betala in pengar till Kåpan Flex.
 • Det belopp som personen får i delpension räknas inte som pensionsgrundande inkomst hos Pensionsmyndigheten. Den anställdas allmänna pension kan därför bli lägre när personen får delpension.

Pensionsmyndighetens webbplats

Rapportera delpension

I lönesystemet rapporterar du att den anställda har delpension (ledighetsorsak I2). Rapportera samma omfattning som den anställda fått delpension. Läs mer om rapportering av delpensionsledighet i överföringskraven.

Överföringskrav

Vad kostar det?

Det är du som arbetsgivare som betalar delpensionen. Vi skickar en faktura till er varje månad för delpensioner som era anställda har.

Premier ska fortsätta betalas in men de minskar

Om en anställd får delpension påverkas premien som du betalar.

Du betalar varje månad full premie till den valbara delen och Kåpan Tjänste. I april året efter får du återbetalning i förhållande till delpensionens omfattning.

Premier för förmånsbestämd pension och kollektiva försäkringar för personen minskar direkt med lika stor del som personen går ner i arbetstid.

Tyck till om sidans innehåll

Fick du reda på det du ville veta eller fattades något? Var texten svår att förstå? Berätta för oss vad du tycker om innehållet på denna sida. Om du har frågor om din tjänstepension – kontakta vår kundservice genom att skicka ett mejl till oss eller ringa 020-51 50 40.

Så här behandlar vi dina personuppgifter

XS SM MD LG XL