Ordlista

I ordlistan hittar du förklaringar av pensionsord som vi använder på webbplatsen. Vissa av orden har också den engelska översättningen utskriven. Genom att klicka på det engelska ordet kan du läsa en förklaring av ordet på engelska.

Aktivitetsersättning

En ersättning för den som är ung och troligen inte kommer att kunna arbeta heltid på minst ett år på grund av en sjukdom, skada eller funktionsnedsättning. Det är Försäkringskassan som betalar ut aktivitetsersättning.

Försäkringskassans webbplats

Allmän pension

Är den statliga pension som alla som arbetat och bott i Sverige har rätt till. Det är Pensionsmyndigheten som betalar ut den allmänna pensionen. Den allmänna pensionen består av inkomstpension, premiepension och för vissa garantipension och tilläggspension. (In English: National retirement pension)

Pensionsmyndighetens webbplats

Arbetsskadeförsäkring

Den som har drabbats av en arbetsskada kan få pengar från AFA Försäkring.

AFA Försäkrings webbplats

Arbetsskadelivränta

Den som på grund av en arbetsskada har en nedsatt förmåga att skaffa sig inkomst genom arbete kan få arbetsskadelivränta. Det är Försäkringskassan som betalar ut arbetsskadelivränta. Kan även kallas livränta för arbetsskada.

Försäkringskassans webbplats

Arvsvinst

Innebär att pengar som finns kvar på försäkringen efter den som dött, fördelas mellan dem som har en försäkring utan återbetalningsskydd. (In English: Inheritance gain)

Avgiftsbestämd pension

Pension där storleken främst bestäms av hur mycket pengar som har betalats in och hur avkastningen blivit när pensionen ska börja betalas ut. Kallas även för premiebestämd pension eller avgiftsbestämd ålderspension. (In English: Defined-contribution pension).

Avkastningsskatt

Den som har ett pensionssparande är skyldig att betala skatt på avkastningen. Det är försäkringsgivaren som ansvarar för redovisning och betalning av skatten.

Avtal om ersättning vid personskada

Den som har drabbats av en arbetsskada kan få pengar från AFA Försäkring. Kallas även för arbetsskadeförsäkring och PSA-avtalet. (In English: Compensation for Personal Injury Agreement).

AFA Försäkrings webbplats

Avtal om omställning

Är ett kollektivavtal som gäller för statligt anställda som blir uppsagda på grund av arbetsbrist eller har en tidsbegränsad anställning som löper ut. Avtalet började gälla 1 januari 2015. Avtal om omställning ersätter det tidigare Trygghetsavtalet.

BankID

Är en elektronisk ID-handling som kan jämföras med pass, körkort och andra fysiska legitimationshandlingar. BankID gör det möjligt att identifiera sig och ingå avtal med företag, banker, organisationer och myndigheter på Internet. Det går att skaffa en e-legitimation hos Telia och hos de flesta bankerna.

Basbelopp

Ett samlingsnamn för prisbasbelopp, förhöjt prisbasbelopp och inkomstbasbelopp.

Bruttolivränta

Den som arbetade statligt före 1974 kan ha rätt till en tjänstepension som kallas för bruttolivränta. Det är SPV som betalar ut bruttolivräntan. En bruttolivränta minskar med vissa delar som istället betalas ut i allmän pension från Pensionsmyndigheten.

Pensionsmyndighetens webbplats

Bruttopension

Tjänstepensionsavtalet PA-SPR ger en garanterad nivå på pensionen. Det kallas för bruttopension. En bruttopension kan till exempel vara en ålderspension eller efterlevandepension som en person har tjänat in från en statlig anställning. I den garanterade nivån ingår ersättning från Pensionsmyndigheten eller Försäkringskassan och statlig tjänstepension från oss på SPV.

Chefspension

En tjänstepension som vi på SPV betalar ut. Vissa personer med statlig chefsanställning har rätt till chefspension. Det gäller bland annat de som arbetar som generaldirektör och landshövding. Det finns tre olika förordningar som reglerar chefspensionens storlek.

Delpension

Att få delpension innebär att en person går ner i arbetstid och får en utbetalning från oss på SPV. Det är arbetsgivaren som bestämmer om en person får delpension. Det är också arbetsgivaren som står för kostnaden. (In English: Partial pension)

Den valbara delen

En del av tjänstepension från statlig anställning. Arbetsgivaren betalar in pengar som motsvarar 2,5 procent av en persons lön till den här delen. För personer som är födda 1988 eller senare betalar arbetsgivaren in 20 procent på lön från 40 251 kronor och uppåt. Det är personen själv som väljer vem som ska ta hand om pengarna för den här delen. Kallas även för individuell ålderspension och ålderspension valbar. (In English: Individual retirement pension).

Direktdebiterade pensioner

Innebär att arbetgivaren tryggar kommande utbetalningar av pensionsersättningar och delpensioner genom skuldföring. Den summa som SPV så småningom betalar ut i form av pension debiterar SPV arbetgivaren direkt samma månad.

Efterlevandepension

Pengar som kan betalas ut till en persons familj om han eller hon dör. Inom vissa pensionsavtal kallas efterlevandepension även för familjepension. (In English: Survivor´s pension)

Efterskydd

Om en person som slutat sin anställning blir sjuk eller avlider inom tre månader finns det ett visst skydd kvar. Det kallas för efterskydd. Efterskyddet kan ge en person rätt till sjukpension. Det kan också innebära att det finns pengar till familjen om personen avlider. (In English: Post-cover)

Familjepension

Pengar som kan betalas ut till en persons familj om han eller hon dör. Familjepension kan även kallas för efterlevandepension. (In English: Family pension)

Flytträtt

Betyder att en person under vissa förutsättningar kan flytta sina pensionspengar från en försäkringsgivare till en annan eller från en sparform till en annan.

Fribrev

En pension som arbetsgivaren inte längre gör några nya inbetalningar till. Ett exempel är om en person har en tjänstepension och slutar sitt jobb. Pensionen läggs då i ett fribrev och den dag som personen går i pension får han eller hon ut den injänade pension från fribrevet.

Förhöjt prisbasbelopp

Används till exempel för att räkna ut olika nivåer på pensioner. Det är regeringen som fastställer det förhöjda prisbasbeloppet. Läs mer om prisbasbeloppet på SCB:s webbplats.

SCB:s webbplats

Förmånsbestämd ålderspension

Pension som i förväg är bestämd till ett visst belopp eller en viss andel av till exempel slutlön eller genomsnittslön under ett visst antal år. (In English: Defined-benefit pension)

Förmånstagarförordnande

Berättar vem som får pengarna från en persons försäkring om han eller hon skulle dö.

Förmånstrappan

I förmånstrappan kan statligt anställda se hur mycket de får i förmånsbestämd ålderspension utifrån deras födelseår och lön (så kallat pensionsunderlag).

Försäkringsgivare

Förvaltar en persons pensionspengar mot en avgift. Försäkringsgivaren är oftast ett försäkringsbolag men kan också vara till exempel en pensionskassa, en bank eller en försäkringsförening. (In English: Insurance company)

Försäkringskassan

En myndighet som ansvarar för att betala ut olika bidrag och förmåner. Till exempel betalar Försäkringskassan ut barnbidrag, förädrapenning, bostadsbidrag och sjukersättning. (In English: The Swedish Social Insurance Agency).

Försäkringskassans webbplats

Föräldrapenningstillägg

En ersättning som en del anställda får av sin arbetsgivare när de är föräldralediga och får föräldrapenning med sjukpenningnivå från Försäkringskassan.

Försäkringskassan webbplats

Garanterad ränta

Den ränta som en person är garanterad när han eller hon har en traditionell försäkring. Den garanterade räntan används för att räkna fram det garanterade pensionsbeloppet.

Garanterat pensionsbelopp

Det lägsta månadsbeloppet som en försäkringsgivare garanterar att betala ut enligt ett försäkringsavtal och enligt de inbetalningar som är gjorda.

God man

En person som tingsrätten har utsett för att hjälpa en annan person med till exempel ekonomin.

Inkomstbasbelopp

Varje år fastställer regeringen ett inkomstbasbelopp baserat på löneutvecklingen i samhället. Inkomstbasbeloppet används för att beräkna inkomsttaket inom allmän pension och tjänstepension. (In English: Income base amount).

ITP-P

Ett tjänstepensionsavtal som gäller personer som är eller har varit anställda på Posten efter 1996. I avtalet ingår ålderspension, familjepension och sjukpension.

ITP-S

Ett tjänstepensionsavtal som gäller personer som är eller har varit anställda vid ett företag som anslutit sig till ITP-S hos SPV och Skandia. I avtalet ingår ålderspension, familjepension och sjukpension.

Kollektivavtalad tjänstepension

Ett avtal om tjänstepension som på central nivå har förhandlats fram mellan arbetsgivare och fackförbund.

Kompletterande ålderspension ITP-P

PostNord betalar in pengar som motsvarar 2 procent av den anställdes lön till den kompletterande ålderspensionen.

Kompletterande ålderspension ITP-S

Arbetsgivaren betalar in pengar som motsvarar 2 procent av den anställdes lön till den kompletterande ålderspensionen.

Kompletterande ålderspension PA-91 F

Arbetsgivaren betalar in pengar som motsvarar 1,5 procent av den anställdes lön till den kompletterande ålderspensionen. Kompletterande ålderspension kan även kallas Kåpan Tjänste.

Kompletterande ålderspension PA-91T

Arbetsgivaren betalar in pengar som motsvarar 1,5 procent av den anställdes lön till den kompletterande ålderspensionen. Kompletterande ålderspension kan även kallas Kåpan Tjänste.

Kompletterande ålderspension PA-RFVS

Arbetsgivaren betalar in pengar som motsvarar 2 procent av den anställdes lön till den kompletterande ålderspensionen.

Kåpan Extra

Den som är statligt anställd kan som en förmån få extra pensionsinbetalningar från sin arbetsgivare. Arbetsgivaren betalar då in pengarna till en försäkring hos försäkringsgivaren Kåpan Pensioner som heter Kåpan Extra. (In English: Locally agreed occupational pension).

Kåpan Pensioners webbplats

Kåpan Flex

En del av tjänstepensionen från statlig anställning för personer födda 1988 eller senare. Arbetsgivaren betalar in pengar som motsvarar 1,5 procent av en persons lön till den här delen. Den här delen kan användas för att till exempel gå ner i arbetstid innan pensionering.

Kåpan Pensioner

Kåpan pensioner försäkringsförening förvaltar kollektivavtalad tjänstepension på det statliga avtalsområdet för dem som är eller har varit statligt anställda. (In English: Pensions for Government Employees).

Kåpan Pensioners webbplats

Kåpan Tjänste

En del av tjänstepension från statlig anställning. Arbetsgivaren betalar in pengar som motsvarar 2 procent av en persons lön till den här delen. För personer som är födda 1988 eller senare betalar arbetsgivaren in 10 procent på lön från 40 251 kronor och uppåt. Kallas även för för kompletterande ålderspension och ålderspension obligatorisk. (In English: Complementary occupational pension).

Kåpan Valbar

En traditionell försäkring hos Kåpan Pensioner. Personer som inte placerat sina pengar för den valbara delen har sina pengar i Kåpan Valbar. (Hette tidigare Kåpan Ålderspension). (In English: Kåpan Retirement Pension).

Kåpan Pensioners webbplats

Kåpan Ålderspension

Har bytt namn till Kåpan Valbar.

Levnadsintyg

Den som har pension och bor utomlands måste varje år skicka in ett levnadsintyg. Levnadsintyget är ett sätt för personen att intyga att han eller hon fortfarande lever. (In English: Life Certificate).

Livränta

En person som slutat sin anställning eller har bytt tjänstepensionsavtal kan ha rätt till en tjänstepension som kallas för livränta. Livränta kan också kallas för egenlivränta eller tjänstelivränta. (In English: Life annuity).

Livslångt

Betyder att pensionen kommer betalas ut livet ut.

Livsvarigt

Betyder att pensionen kommer betalas ut livet ut.

Medförsäkring

Innebär att en persons make, maka eller sambo omfattas av personens tjänstegrupplivsförsäkring om han eller hon inte har någon egen.

Minpension.se

Minpension.se ger en samlad bild av pensionen och det finns möjlighet att göra en pensionsprognos. Minpension.se är ett samarbete mellan staten och pensionsbolagen. Det är kostnadsfritt att använda tjänsten. (In English: Minpension.se).

Webbplatsen Minpension.se

Nettolivränta

Den som arbetade statligt mellan 1974 och 2002 kan ha rätt till en förmånsbestämd ålderspension som kallas för nettolivränta. SPV betalar ut nettolivräntan.

Omställningsnämnden

Beslutar om vilka som får särskild pensionsersättning. Nämnden består av representanter från både arbetsgivare och fackliga parter. Omställningsnämnden ersätter den tidigare TA-nämnden.

PA 03

Ett tjänstepensionsavtal som gäller vissa personer som varit statligt anställda efter 2003. I avtalet ingår ålderspension, efterlevandepension och sjukpension. (In English: Occupational Pensions Agreement PA 03).

PA 16

Ett tjänstepensionsavtal som gäller personer som är eller har varit statligt anställda från 2016. Avtalet innehåller två avdelningar. En för personer födda 1987 eller tidigare och en för personer som är födda 1988 eller senare. I avtalet ingår ålderspension, efterlevandepension och sjukpension.

PA-91

Ett tjänstepensionsavtal för anställda hos bland annat staten. Personer som är född före 1943 och har pensionsåldern 65 år, vilket de flesta har, omfattas av PA-91. För personer som är yrkesofficerare eller flygledare gäller PA-91 om de är födda före 1948. PA-91 gäller även för personer som slutat sin statliga anställning eller bytt tjänstepensionsavtal under perioden 1 januari 1992 till 31 december 2002. (In English: Occupational Pensions Agreement PA-91).

PA-91 F

Ett tjänstepensionsavtal som gäller personer som är eller har varit anställda vid ett företag som anslutit sig till PA-91 F hos SPV och Skandia. I avtalet ingår ålderspension, efterlevandepension och sjukpension.

PA-91T

Ett tjänstepensionsavtal som gäller för personer som slutade sin anställning på PostNord under perioden 1 mars 1994 till 31 december 1995. Avtalet gäller även för personer som var sjuka den 1 januari 1996 och fortfarande är sjuka. I avtalet ingår ålderspension, efterlevandepension och sjukpension.

PA-RFVS

Ett tjänstepensionsavtal som gäller personer som är eller har varit anställda vid ett företag som anslutit sig till PA-RFVS hos SPV och Skandia. I avtalet ingår ålderspension, efterlevandepension och sjukpension.

PA-SPR

PA-SPR är ett tjänstepensionsavtal som förhandlats fram av Arbetsgivarverket och de fackliga organisationerna på det statliga området. Avtalet gäller personer som haft en civil statlig anställning och gått i pension före 1 januari 1992, varit officer på en reservstat eller varit officer och gått i pension före 1 januari 2003. (In English: Occupational Pensions Agreement PA-SPR).

Pension

En person kan få pengar i form av pension när han eller hon har uppnått en viss ålder (ålderspension) eller om en nära anhörig har dött (efterlevandepension).

Pensionsbesked

I pensionsbeskedet kan en person se hur mycket han eller hon har tjänat in till sin pension.

Pensionsersättning

Statligt anställda som blir uppsagda kan få pensionsersättning enligt Avtal om omställning eller Trygghetsavtalet. Det är arbetsgivaren som beslutar om en person får pensionsersättning eller inte.

Pensionsgrundande lön

Månadslön och lönetillägg som används för att räkna ut pensionsunderlag.

Pensionsgrundande tjänstetid

Anställningstid som ger rätt till förmånsbestämd ålderspension.

Pensionsmyndigheten

En myndighet som har som uppdrag att administrera och betala ut den allmänna pensionen. Pensionsmyndigheten ger även generell och individuell information om pensionen. (Swedish Pensions Agency).

Pensionsmyndighetens webbplats

Pensionsunderlag

Är vanligtvis snittlönen för de fem sista årslönerna. Används till exempel för att räkna ut den förmånsbestämda ålderspensionen.

Pensionsålder

Den ålder när arbetsgivaren slutar betala in pengar till tjänstepensionen för en person.

PISA-förordningen

Förordning (2003:56) om tjänstepension och tjänstegrupplivförsäkring för vissa arbetstagare med icke-statlig anställning kallas oftast för PISA-förordningen. Förordningen omfattar exempelvis anställda vid nordiska institutioner och statsunderstödda utlandsskolor. Den gäller även anställda som har personlig pensionsrätt och en mindre grupp anställda vid vissa teater-, dans- och musikinstitutioner. Det är SPV som betalar ut pensioner till de som omfattas av förordningen.

Förordning (2003:56) om tjänstepension och tjänstegrupplivförsäkring för vissa arbetstagare med icke-statlig anställning (riksdagens webbplats)

Premie

Pengar som arbetsgivaren betalar in till en anställds tjänstepension kallas för premie.

Premiebestämd ålderspension

Pension där storleken främst bestäms av hur mycket pengar som har betalats in och hur avkastningen blivit när pensionen ska börja betalas ut. (In English: Defined-contribution pension).

Prisbasbelopp

Belopp som grundar sig på prisutvecklingen i samhället (konsumentprisindex) och som regeringen bestämmer varje år. Används bland annat för att räkna ut vissa försäkringsbelopp. (In English: Price base amount).

Privat pension

Ett frivilligt sparande hos en bank eller i ett försäkringsbolag. Kompletterar de övriga delarna i pensionen. (In English: Private pension scheme).

Retroaktiv

Innebär att något gäller bakåt i tiden, exempelvis retroaktiv lön eller ersättning.

Samordning

Ibland ska den förmånsbestämda ålderspensionen minskas med tjänstepension från annat håll. Det kallas ibland för samordning.

Sjukersättning

Är en ersättning för den som troligen aldrig kommer att kunna arbeta heltid på grund av en sjukdom, skada eller funktionsnedsättning. Det är Försäkringskassan som betalar ut sjukersättningen

Försäkringskassans webbplats

Sjukpenning

En person kan ha rätt till sjukpenning från Försäkringskassan när han eller hon inte kan arbeta på grund av sjukdom.

Försäkringskassans webbplats

Sjukpension

En person som blir sjuk under en längre tid kan ha rätt till sjukpension från oss på SPV. (In English: Disability pension).

Skatteverket

En myndighet som ansvarar för beskattning, fastighetstaxering, folkbokföring och registrering av bouppteckningar. Skatteverket utfärdar även id-kort för personer som är folkbokförda i Sverige samt bevakar statens fordringar. (In English: Swedish Tax Agency).

Skatteverkets webbplats

Skuldberäkning

Delpensioner, pensionsersättningar och i vissa fall även andra pensioner som arbetsgivaren inte kan finansiera genom premier kan tryggas genom skuldföring. Det innebär att dessa pensioner ska bokföras som en pensionsskuld i balansräkningen.

Skuldföring

När en pension, som har tryggats genom skuldföring, börjar betalas ut faktureras arbetsgivaren varje månad och skulden i balansräkningen sjunker med motsvarande belopp. Se även skuldberäkning.

Slutbetalning

En person som går i pension före sin pensionsålder kan få en slutbetalning för vissa delar i tjänstepensionen. Arbetsgivaren, den statliga pensionsrörelsen eller en annan försäkringsgivare bekostar slutbetalningen.

Socialförsäkringsförmåner

Pengar som Försäkringskassan betalar ut. Det kan vara till exempel sjupenning, sjukersättning och arbetsskadelivränta.

Försäkringskassans webbplats

Sparpremie

Premie som finansierar förmånsbestämd ålderspension. Arbetsgivaren betalar sparpremie för anställda födda före 1973 och för anställda födda före 1988 om de har ett pensionsunderlag över 7,5 inkomstbasbelopp.

Statens tjänstepensionsverk (SPV)

Administrerar bland annat tjänstepensionen för över 800 000 anställda i staten. Är även valcentral för en del i den statliga tjänstepensionen. (In English: The National Government Employee Pensions Board).

Särskild pensionsersättning

Statligt anställda som blir uppsagda kan få särskild pensionsersättning enligt Avtal om omställning eller Trygghetsavtalet. Det är Omställningsnämnden som beslutar om en person får särskild pensionsersättning eller inte.

TA-nämnden

Fram till den 31 december 2014 beslutade TA-nämnden vilka personer som fick särskild pensionsersättning. TA-nämnden har från den 1 januari 2015 ersatts av Omställningsnämnden.

Temporärt uttag

Innebär att en person tar ut sin tjänstepension under ett bestämt antal år.

Tillfällig sjukpension

En person som blir sjuk under en längre tid kan ha rätt till sjukpension från oss på SPV. Om sjukpensionen betalas ut under en begränsad tid kallas det för tillfällig sjukpension.

Tjänstegrupplivförsäkring (TGL)

Är ett ekonomiskt skydd för den som är anställd. Det betyder att personens familj kan få pengar om personen dör. Pengarna betalas ut som ett skattefritt engångsbelopp. Försäkringen gäller så länge som personen är anställd. (In English: Government and Social Insurance Office Service Group Life Insurance).

Tjänstelivränta

En person som slutat sin anställning eller har bytt tjänstepensionsavtal kan ha rätt till en tjänstepension som kallas för livränta. Lvränta kan också kallas för egenlivränta eller tjänstelivränta. (In English: Life annuity).

Tjänstepension

Personer som arbetar kan få pengar inbetalda till en tjänstepension. Det är arbetsgivaren som betalar in pengar till tjänstepensionen. (In English: Occupational pension).

Tjänstetid

Anställningstid som ger rätt till förmånsbestämd ålderspension. Kallas även pensionsgrundande tjänstetid.

Tjänstetidsfaktor

Är förhållandet mellan intjänad tjänstetid och den tid som krävs för hel förmånsbestämd ålderspension, normalt 30 år.

Traditionell försäkring

I en traditionell försäkring är det försäkringsgivaren som bestämmer hur pengarna ska  placeras. Personer som har sina pengar i en traditionell försäkring är garanterade en viss avkastning. (In English: Traditional insurance).

Trygghetsavtalet (TA)

Är ett kollektivavtal om trygghetsfrågor som gällde för statligt anställda fram till 31 december 2014 då det ersattes av Avtal om omställning. Avtalet förhandlades fram av Arbetsgivarverket och de fackliga organisationerna och trädde i kraft 1990.

Trygghetsstiftelsen

Om en person som är statligt anställd blir av med arbetet stöttar Trygghetsstiftelsen personen på vägen mot ett nytt arbete. Stiftelsens uppgift är att administrera och genomföra de aktiviteter som ingår i Trygghetsavtalet och Avtal om omställning.

Trygghetsstiftelsens webbplats

Uppskjutet uttag

En person kan ta ut sin tjänstepension efter ordinarie pensionsålder. Då kallas det för uppskjutet uttag.

Ålderspension

Är en pension som kan börja betalas ut när en person har uppnått en viss ålder. Åldern kan vara olika för olika pensioner (allmän pension, tjänstepension och privat pension). (In English: Retirement pension).

Återbetalningsskydd

Innebär att en persons familj får personens pension om han eller hon dör. Hur mycket pengar familjen får beror på vilket belopp personen har tjänat in. (In English: Repayment cover).

Övergångsbestämmelser (ÖB, ÖB-rätt)

Vissa personer har rätt att gå i pension före 65 år enligt övergångsbestämmelser. Olika regler gäller för olika yrkeskategorier.