Löneunderlag till valbara delen och till Kåpan Tjänste – krav 65.090 och 65.100

Krav

65.090
Lön som enligt PA 16 Avdelning 1, 3 kap. 1 § är pensionsgrundande ska anges i fältet <UtbetaldLon1Max> för den del av lönen som uppgår till maximalt en tolftedel av 7,5 inkomstbasbelopp. Uppgiften är obligatorisk men kan vara noll.

65.100
Lön som enligt PA 16 Avdelning 1, 3 kap. 1 § är pensionsgrundande ska anges i fältet <UtbetaldLon1Over> för den del av lönen som ligger över en tolftedel av 7,5 inkomstbasbelopp. Saknas lön över 7,5 inkomstbasbelopp anges 0.

Fördjupad beskrivning

För krav som i kravspecifikationen är märkta med kategorin avtalstillämpning hänvisar vi till specifika paragrafer i avtal. Det här är ett sånt krav. Du som arbetsgivare uppmanas att studera avtalstexten så att du rapporterar korrekta uppgifter till oss på SPV.

Det finns ingen övre gräns för hur högt underlaget till premiebestämda premier kan vara på avdelning 1, till skillnad mot avdelning 2 där det finns en gräns på 30 inkomstbasbelopp.

 • Lön upp till 7,5 inkomstbasbelopp ger 2,5 procent till den valbara delen och 2 procent till Kåpan Tjänste.
 • Löndelar över 7,5 inkomstbasbelopp ger 20 procent till den valbara delen och 10 procent till Kåpan Tjänste.

Du som arbetsgivare rapporterar till oss på SPV varje månad. I kraven för vilken lön du ska rapportera som underlag för premiebestämda delarna på avdelning 1 (fälten som heter något med ”UtbetaldLon”) är därför denna uppdelning av lönen nedbruten till en tolftedel av 7,5 inkomstbasbelopp.  

Det är samma underlag för premier till den valbara delen och till Kåpan Tjänste. Underlag för premier till Kåpan Flex kan i vissa fall vara en annan summa. Därför rapporterar du det i ett separat fält, se krav 65.110.

Löneunderlag till Kåpan Flex – krav 65.110

Vilken lön ska användas som underlag?

Det är i första hand den utbetalda lönen som du ska använda som underlag för beräkning av premier till den valbara delen och till Kåpan Tjänste. Men observera att i vissa speciella situationer ska du istället använda fast lön. 

Utbetald lön

Utbetald lön innebär i det här sammanhanget allt som har betalats ut aktuell månad utom kostnadsersättningar (gäller både skattefria och skattepliktiga). Det gäller även utbetalningar som gjorts efter anställningens slut. 

I löneunderlaget ska lönetillägg som är pensionsgrundande för premiebestämd pension ingå. I kravet hänvisar vi till en paragraf i pensionsavtalet som handlar om pensionsgrundande löneunderlag för den valbara delen och Kåpan Tjänste i Avdelning 1.

Under rubriken Exempel, finns en länk till en lista med exempel på lönetillägg som visar om de är pensionsgrundande eller inte.

Tänk på att vilka lönetillägg som är pensionsgrundande för premiebestämd pension kan skilja sig från vad som är pensionsgrundande för förmånsbestämda delar. Läs mer om lönetillägg och naturaförmåner i avsnitt 50. Övriga löneuppgifter.

Fast lön

Fast lön innebär i det här sammanhanget den månadslön eller det fasta arvode som gäller för anställningsperioden.

Du kan använda fast lön som underlag för beräkning av premier

 • vid vissa ledigheter, om den utbetalda lönen understiger den fasta lönen till följd av ledigheten
 • när den anställda har en så kallad kombinationstjänst
 • när bruttolöneavdrag görs till följd av enskild överenskommelse om extra avsättning till pension.

Underlag för beräkning av premier vid vissa ledigheter och situationer

Vid sjukledighet

Den anställda ska inte förlora premier på att vara sjuk. Därför ska du använda lön före de avdrag som görs till följd av sjukledigheten som beräkningsunderlag för den valbara delen och Kåpan Tjänste.

Lön eller annan ersättning som är en kompensionation för löneavdrag som görs på grund av sjukdom, ska inte ingå i beräkningsunderlaget.

Vid föräldraledighet

Den anställda ska inte förlora premier på att vara föräldraledig. Därför ska du använda lön före avdrag för föräldraledighet som underlag för beräkning av premier vid: 

 • föräldraledighet med stöd av föräldraledighetslag (1995:584)
 • graviditetsledighet med rätt till graviditetspenning enligt SFB, Socialförsäkringsbalk (2010:110).

Föräldrapenningtillägg eller liknande ersättning som utgör en kompensation för löneavdrag på grund av dessa två ledigheter ska inte ingå i underlaget för beräkning av premier.

Vid enskild överenskommelse om löneväxling

När en anställd gör en enskild överenskommelse med dig som arbetsgivare om att löneväxla genom att avstå lön med bruttolöneavdrag för extra premieavsättning till pensionen, ska du använda den fasta lönen som underlag för beräkning av premier.

Vid anställning med kombinationstjänst

Om den anställda har en kombinationstjänst vid universitet eller högskola är det summan av den fasta lönen och kombinationstjänstarvodet som betalas ut enligt kommunala avlöningsbestämmelser, som du ska använda som underlag för beräkning av premier.

Exempel


Exempel på lönetillägg

I tabellen ser du några exempel på lönetillägg. Om du inte hittar det lönetillägg du söker, kontakta Arbetsgivarverket för att få svar på om det är pensionsgrundande eller inte.

Så här läser du tabellen: 

 • Om det står Ja under rubriken För förmånsbestämd pension ska tillägget ingå i det belopp som rapporteras i fältet Lönetillägg. Se krav 50.090.
 • Om det står Ja under rubriken För premiebestämd pension ska tillägget ingå i det belopp som rapporteras i alla fält som utgör underlag för de premiebestämda delarna. För Avdelning 1 se krav 65.090, 65.100, 65.110. För Avdelning 2 se krav 60.070 och 60.075.
Tabellen visar några exempel av många på lönetillägg och om de är pensionsgrundande eller inte
Fältnamn För förmånsbestämd pension För premiebestämd pension
Avgångsvederlag Nej Nej
Beklädnadsersättning Nej Nej
Bilersättning (både skattefri och skattepliktig, det vill säga även sådan del som enligt avtal utbetalas i form av löne­tillägg) Nej Nej
Ersättning för dubbel bosättning Nej Nej
Ersättning för eget rum i bostaden Nej Nej
Ersättning för ogulden semester Nej Ja
Ersättning för resor mellan bostad och tjänsteställe (pendlingsresor) Nej Nej
Ersättning som ersätter fast lön till exempel vid sjukdom och föräldraledighet Nej Nej
Flyttningsersättning Nej Nej
Fridagstillägg Ja Ja
Instrumentersättning Ja Ja
Semesterersättning Nej Ja
Semestertillägg Ja Ja
Skattepliktigt reseårskort Nej Nej
Styrelsearvode Nej Nej
Särskilt tjänstledighetstillägg Nej Nej
Telefonersättning Nej Nej
Vikariatstillägg Ja Ja
Övertidsersättning Nej Ja

Exempel:  Beräkning och rapportering vid lön under en tolftedel av 7,5 inkomstbasbelopp, avdelning 1

Lisas utbetalda lön i juni 2024 är 31 500 kronor. 30 000 kronor motsvarar månadslön och 1 500 kronor i övriga tjänstepensionsgrundande löneförmåner. 

 • Leveransmånad: 2024-06
 • Anställningsnummer: 1
 • Anställningstyp: H1
 • Anställningsperiod: 2024-03-01–pågående
 • Månadslön: 30 000 kr
 • Övriga tjänstepensionsgrundande löneförmåner: 1 500 kr
 • Överstiger lönen för aktuell månad en tolftedel av 7,5 inkomstbasbelopp: Nej
  (En tolftedel av 7,5 inkomstbasbelopp för år 2024 = 47 625 kr)
Tabellen visar hur värdet för respektive fält ska beräknas och rapporteras
Fältnamn Beräkningsformel Beräkning Värde att rapportera
UtbetaldLon1Max     31 500
BeloppValbarMax (UtbetaldLon1Max) × 2,5% 31 500 × 0,025 788
BeloppObligatoriskMax (UtbetaldLon1Max) × 2% 31 500 × 0,02 630
UtbetaldLon1Over     0
BeloppValbarOver     0
BeloppObligatoriskOver     0
UtbetaldLon2     31 500
BeloppFlex (UtbetaldLon2) × 1,5% 31 500 × 0,015 473
BeloppExtraValbar     0
BeloppExtraObligatorisk     0
UtbetalningsManad     2024-06
SamordningsManad     2024-06

Exempel: Beräkning och rapportering vid lön över en tolftedel av 7,5 inkomstbasbelopp, avdelning 1 

Marias utbetalda lön är 53 000 kr. Månadslönen är 50 000 kr samt 3 000 kr i övriga tjänstepensionsgrundande löneförmåner. 

 • Leveransmånad: 2024-06
 • Anställningsnummer: 1
 • Anställningstyp: H1
 • Anställningsperiod: 2023-11-01–pågående
 • Månadslön: 50 000 kr
 • Övriga tjänstepensionsgrundande löneförmåner: 3 000 kronor
 • Överstiger lönen för aktuell månad en tolftedel av 7,5 inkomstbasbelopp: Ja
  (En tolftedel av 7,5 inkomstbasbelopp för år 2024 = 47 625 kr)
Tabellen visar hur värdet för respektive fält ska beräknas och rapporteras
Fältnamn Beräkningsformel Beräkning Värde att rapportera
UtbetaldLon1Max (Pensionsgrundande lön upp till en tolftedel av 7,5 inkomstbasbelopp)   47 625
BeloppValbarMax (UtbetaldLon1Max) × 2,5% 47 625 × 0,025 1 191
BeloppObligatoriskMax (UtbetaldLon1Max) × 2% 47 625 × 0,02 953
UtbetaldLon1Over (Total pensionsgrundande lön) - (En tolftedel av 7,5 inkomstbasbelopp) 53 000 - 47 625 5 385
BeloppValbarOver (UtbetaldLon1Over) × 20% 5 375 × 0,2 1 075
BeloppObligatoriskOver (UtbetaldLon1Over) × 10% 5 375 × 0,1 538
UtbetaldLon2     53 000
BeloppFlex (UtbetaldLon2) × 1,5% 53 000 × 0,015 795
BeloppExtraValbar     0
BeloppExtraObligatorisk     0
UtbetalningsManad     2024-06
SamordningsManad     2024-06

Exempel: Beräkning och rapportering vid lön under en tolftedel av 7,5 inkomstbasbelopp, men som med retroaktiv löneförhöjning kommer över en tolftedel av 7,5 inkomstbasbelopp, avdelning 1 

I juni får Lena en retroaktiv lönehöjning som gäller från augusti året innan. Hennes månadslön höjs då med 2 000 kr i månaden från 25 000 kr till 27 000 kr. Utbetalning av den sammanlagda retroaktiva lönen (2 000 kr x 10 månader = 20 000 kr) sker i juni 2022.  Kontantprincipen gäller därför.

Den retroaktiva utbetalningen tillsammans med ordinarie månadslön gör att Lena i juni kommer över en tolftedel av 7,5 inkomstbasbelopp och hon har därför rätt till ytterligare premieavsättningar.

 • Leveransmånad: 2022-06
 • Anställningsnummer: 1
 • Anställningstyp: H1
 • Anställningsperiod: 2021-08-01–pågående
 • Månadslön: 27 000 kr
 • Retroaktiv lönesumma: 20 000 kr
 • Övriga tjänstepensionsgrundande löneförmåner: 0 kronor
 • Överstiger lönen för aktuell månad en tolftedel av 7,5 inkomstbasbelopp: Ja
  (En tolftedel av 7,5 inkomstbasbelopp för år 2022 = 44 375 kr)
Tabellen visar hur värdet för respektive fält ska beräknas och rapporteras
Fältnamn Beräkningsformel Beräkning Värde att rapportera
UtbetaldLon1Max (Pensionsgrundande lön upp till en tolftedel av 7,5 inkomstbasbelopp)   44 375
BeloppValbarMax (UtbetaldLon1Max) × 2,5% 44 375 × 0,025 1 109
BeloppObligatoriskMax (UtbetaldLon1Max) × 2% 44 375 × 0,02 888
UtbetaldLon1Over (Total pensionsgrundande lön) - (En tolftedel av 7,5 inkomstbasbelopp) 47 000 - 44 375 2 625
BeloppValbarOver (UtbetaldLon1Over) × 20% 2 625 × 0,2 525
BeloppObligatoriskOver (UtbetaldLon1Over) × 10% 2 625 × 0,1 263
UtbetaldLon2     47 000
BeloppFlex (UtbetaldLon2) × 1,5% 47 000 × 0,015 705
BeloppExtraValbar     0
BeloppExtraObligatorisk     0
UtbetalningsManad     2022-06
SamordningsManad     2022-06

Exempel: Beräkning och rapportering vid lön över en tolftedel av 7,5 inkomstbasbelopp med sjukavdrag, avdelning 1 

Maria har en månadslön på 50 000 kr samt 3 000 kr i övriga tjänstepensionsgrundande löneförmåner. På grund av sjukdom har arbetsgivaren gjort avdrag med 6 000 kr, den utbetalda lönen är 47 000 kr.

Avdraget påverkar inte premien för valbar och obligatorisk. Detta gäller även avdrag vid övriga ledigheter enligt 3 kap. 1 § andra stycket, punkterna a, b och c i Avdelning 1. Den pensionsgrundande lönen före avdrag redovisas under UtbetaldLon1Max och UtbetaldLon1Over. Den faktiskt utbetalda lönen 47 000 kr redovisas på UtbetaldLon2.

 • Leveransmånad: 2024-06
 • Anställningsnummer: 1
 • Anställningstyp: H1
 • Anställningsperiod: 2022-11-01–pågående
 • Månadslön: 50 000 kr
 • Övriga tjänstepensionsgrundande löneförmåner: 3 000 kronor
 • Överstiger lönen för aktuell månad en tolftedel av 7,5 inkomstbasbelopp: Ja
  (En tolftedel av 7,5 inkomstbasbelopp för år 2024 = 47 625 kr)
Tabellen visar hur värdet för respektive fält ska beräknas och rapporteras
Fältnamn Beräkningsformel Beräkning Värde att rapportera
UtbetaldLon1Max (Pensionsgrundande lön upp till en tolftedel av 7,5 inkomstbasbelopp)   47 625
BeloppValbarMax (UtbetaldLon1Max) × 2,5% 47 625 × 0,025 1 191
BeloppObligatoriskMax (UtbetaldLon1Max) × 2% 47 625 × 0,02 953
UtbetaldLon1Over (Total pensionsgrundande lön) - (En tolftedel av 7,5 inkomstbasbelopp) 53 000 - 47 625 5 375
BeloppValbarOver (UtbetaldLon1Over) × 20% 5 375 × 0,2 1 075
BeloppObligatoriskOver (UtbetaldLon1Over) × 10% 5 375 ×* 0,1 538
UtbetaldLon2     47 000
BeloppFlex (UtbetaldLon2) × 1,5% 47 000 × 0,015 705
BeloppExtraValbar     0
BeloppExtraObligatorisk     0
UtbetalningsManad     2024-06
SamordningsManad     2024-06

Exempel: Beräkning och rapportering vid lön över en tolftedel av 7,5 inkomstbasbelopp med löneväxling, avdelning 1 

Amira som har en månadslön på 55 000 kronor kommer överens med arbetsgivaren om att löneväxla 5 000 kronor (enligt PA 16 Avdelning 1, 4 kap 8 §). 

Den utbetalda lönen för anställningen i september 2024 är 50 000 kronor. Eftersom den pensionsgrundande lönen ska beräknas utan det bruttolöneavdrag som följer av löneväxlingen, blir beräkningsunderlaget för premierna 55 000 kronor och inte den verkligt utbetalda lönen. I fältet BeloppExtraValbar anges 5 000 kronor.

 • Leveransmånad: 2024-09
 • Anställningsnummer: 1
 • Anställningstyp: H1
 • Anställningsperiod: 2023-11-01 – pågående
 • Månadslön: 55 000 kr
 • Övriga tjänstepensionsgrundande löneförmåner: 0 kr
 • Överstiger lönen för aktuell månad en tolftedel av 7,5 inkomstbasbelopp: Ja
  (En tolftedel av 7,5 inkomstbasbelopp för år 2024 = 47 625 kr)
Tabellen visar hur värdet för respektive fält ska beräknas och rapporteras
Fältnamn Beräkningsformel Beräkning Värde att rapportera
UtbetaldLon1Max Pensionsgrundande lön, bortsett från löneväxling, upp till en tolftedel av 7,5 inkomstbasbelopp   47 625
BeloppValbarMax UtbetaldLon1Max × 2,5% 47 625 × 0,025 1 191
BeloppObligatoriskMax UtbetaldLon1Max × 2% 47 625 × 0,02 953
UtbetaldLon1Over (Total pensionsgrundande lön bortsett från löneväxling) - (En tolftedel av 7,5 inkomstbasbelopp) 55 000 - 47 625 7 375
BeloppValbarOver UtbetaldLon1Over × 20% 7 375 × 0,2 1 475
BeloppObligatoriskOver UtbetaldLon1Over × 10% 7 375 × 0,1 738
UtbetaldLon2     55 000
BeloppFlex UtbetaldLon2 × 1,5% 55 000 × 0,015 825
BeloppExtraValbar     5 000
BeloppExtraObligatorisk     0
UtbetalningsManad     2024-09
SamordningsManad     2024-09

Exempel: Beräkning och rapportering vid timanställning, två perioder avdelning 1 

Timlön tjänas in med 6 000 kronor för dagarna 17-21 oktober samt med 6 000 kronor för dagarna 7 -11 november. Båda beloppen betalas ut och rapporteras i november totalt 12 000 kronor. 

Vid timlön rapporteras i de flesta fall månaden före utbetalningsmånaden som samordningsmånad eftersom timlön vanligtvis betalas ut månaden efter att den anställda har tjänstgjort. Se krav 65.150 samt 65.150.a

 • Leveransmånad: 2024-11
 • Anställningsnummer: 1
 • Anställningstyp: T8
 • Första anställningsperioden i leveransen:
  2024-10-17 t.o.m. 2024-10-21
 • Lön för första anställningsperioden: 6 000 kronor
 • Andra anställningsperioden i leveransen:
  2024-11-07 t.o.m. 2024-11-11
 • Lön för andra anställningsperioden: 6 000 kronor
 • Överstiger lönen för aktuell månad en tolftedel av 7,5 inkomstbasbelopp: Nej
  (En tolftedel av 7,5 inkomstbasbelopp för år 2024 = 47 625 kr)
Tabellen visar hur värdet för respektive fält ska beräknas och rapporteras
Fältnamn Beräkningsformel Beräkning Värde att rapportera
UtbetaldLon1Max     12 000
BeloppValbarMax (UtbetaldLon1Max) × 2,5% 12 000 × 0,025 300
BeloppObligatoriskMax (UtbetaldLon1Max) × 2% 12 000 × 0,02 240
UtbetaldLon1Over     0
BeloppValbarOver     0
BeloppObligatoriskOver     0
UtbetaldLon2     12 000
BeloppFlex (UtbetaldLon2) × 1,5% 12 000 × 0,015 180
BeloppExtraValbar     0
BeloppExtraObligatorisk     0
UtbetalningsManad     2024-11
SamordningsManad     2024-10

Tyck till om sidans innehåll

Fick du reda på det du ville veta eller fattades något? Var texten svår att förstå? Berätta för oss vad du tycker om innehållet på denna sida. Om du har frågor om din tjänstepension – kontakta vår kundservice genom att skicka ett mejl till oss eller ringa 020-51 50 40.

Så här behandlar vi dina personuppgifter

XS SM MD LG XL