Teater- dans- och musikinstitutioner

Den 1 januari 2015 avvecklades teater-, dans- och musikområdet från det statliga tjänstepensionssystemet. Fram till dess reglerades tjänstepensionerna enligt den så kallade PISA-förordningen.

Med PISA-förordningen menas förordning (SFS 2003:56) om tjänstepension och tjänstegrupplivförsäkring för vissa arbetstagare med icke-statlig anställning. Förordningen gäller den förmånsbestämda ålderspensionen.

Även om den femåriga övergångsperioden löper ut vid årsskiftet 2019/2020  fortsätter vissa anställda att på olika sätt omfattas av regler från PISA-förordningen. Det innebär att du som arbetsgivare också ska fortsätta att rapportera in anställningsuppgifter till oss.

Inrapportering av anställningsuppgifter från januari 2020

Du som arbetsgivare ska fortsätta leverera anställningsuppgifter till SPV för:

  • Anställda med pensionsålder 65 år som fortsätter sin anställning efter pensionsåldern. Du ska rapportera dessa så länge anställningen pågår under förutsättning att den anställda innehar samma tjänst som innan hen uppnådde pensionsåldern.
  • Anställda med lägre pensionsålder än 65 år som fortsätter sin anställning efter pensionsåldern. Du ska rapportera dessa så länge anställningen pågår.
  • Anställda som var sjuka vid övergången till ITP och som därför inte kunde anslutas till ITP. Du ska rapportera dessa så länge de har kvar sin anställning och är fortsatt sjuka. Om en sådan anställd blir frisk ska hen anslutas till ITP och anställningen som du har levererat till SPV ska då avslutas.

Pensionskostnader från januari 2020

SPV fortsätter att fakturera premier för:

  • Anställda med lägre pensionsålder än 65 år som efter uppnådd pensionsålder har fortsatt anställning och därmed får tillgodoräkna sig ytterligare max tre års tjänstetid och lön enligt PISA-förordningen (i dess lydelse den 31 december 2014).
  • Anställda som var sjuka vid övergången till ITP och som därför är kvar hos SPV. Fakturering av pensionskostnader pågår så länge den anställda fortfarande är sjuk, dock längst till dess hen uppnår sin pensionsålder.

Om de anställningsuppgifter som har rapporterats till SPV ändras retroaktivt kan det medföra att du som arbetsgivare blir fakturerad för den pensionskostnad som uppstår om den anställdas pensionsförmån blir högre. Om pensionsförmånen i stället blir lägre efter det att anställningsuppgifterna ändrats får du som arbetsgivare tillbaka pengar. Detta gäller för samtliga anställda, det vill säga även för de som idag omfattas av ITP men som omfattades av PISA-förordningen före 2015.

Tyck till om sidans innehåll

Fick du reda på det du ville veta eller fattades något? Var texten svår att förstå? Berätta för oss vad du tycker om innehållet på denna sida. Om du har frågor om din tjänstepension – kontakta vår kundservice på kundservice@spv.se eller 020-51 50 40.

Så här behandlar vi dina personuppgifter.

XS SM MD LG XL