Ändringar i överföringskrav från 1 januari 2024

Ändringarna i PA 16 från 1 januari 2024 innebär att vi justerat vilka uppgifter vi ska ta in från er arbetsgivare. Här får du en sammanfattning av hur överföringskraven ändrats i form av justerade krav eller ändrad information om kraven.

Arbetsgivarverket och de fackliga parterna har enats om flera ändringar i tjänstepensionsavtalet PA 16. Alla ändringar påverkar inte överföringskraven. De ändringar som påverkar uppgifterna som du som arbetsgivare ska rapportera in till oss har vi sammanfattat här nedan. De finns också markerade i ett tillfälligt kravdokument.

Se till att ert lönesystem blir uppdaterat inför rapporteringen i januari!

Det är din myndighets ansvar att se till att ert lönesystem blir uppdaterat så att rapporteringen följer de överföringskrav som gäller från januari 2024. Det gäller oavsett om ni själva sköter rapporteringen av anställningsuppgifter och premier till oss eller om någon annan gör det åt er.

Ändringarna i PA 16 som påverkar överföringskraven

PA 16 Avdelning 2

 • Anslutningsvillkoren för att omfattas av Avdelningen 2 ändras. Den övre åldersgränsen blir nu 69 år.
 • Tillgodoräkning av de premiebestämda delarna i tjänstepensionen höjs till 69 år. 
 • Ålderspension flex införs för födda 1966 och senare motsvarande 1,5 procent av utbetald lön (övergångsbestämmelser finns för födda före 1966).
 • Beräkningsunderlaget för individuell ålderspension och kompletterande ålderspension under ledighet till följd av sjukdom ändras (blir lika som för Avdelning 1).
 • Slutbetalning av individuell ålderspension vid avgång i pensioneringssyfte tas bort (övergångsbestämmelser finns för födda före 1966).
 • Lägsta ålder för uttag av alla delar i tjänstepensionen höjs från 61 till 63 år (övergångsbestämmelser finns för födda före 1966).
 • Begreppet pensionsålder ersätts med begreppet ålder för beräkning av målpension.
 • Särskilda bestämmelser i vissa fall om tillgodoräkning av de premiebestämda delarna vid återanställning före 65 år.
 • Avtal om delpension upphör för födda 1966 och senare (övergångsbestämmelser finns för födda före 1966).

PA 16 Avdelning 1

Åldern för tillgodoräkning av de premiebestämda delarna fastställs till 69 år.

Ändrat pensionsavtal och övergångsbestämmelser

Du hittar det ändrade pensionsavtalet och övergångsbestämmelser i den nyhet som Arbetsgivarverket publicerat.

Avtal om ändrade pensionsbestämmelser på statlig sektor på Arbetsgivarverkets webbplats)

Ett tillfälligt kravdokumentet med markerade ändringar

Samtliga överföringskrav till PA 16 finns samlade i Överföringskrav 4.0. Under 2023 finns ett tillfälligt kravdokument publicerat där alla ändrade krav är färgmarkerade med grönt under rubriken "Nytt från 1 januari 2024".

Bra att veta om uppbyggnaden av dokumentet Överföringskrav tjänstepensionsavtalet PA 16 version 4.0

 • Samtliga krav finns i fliken Kravspecifikation PA 16
 • Kraven är sorterade i avsnitt beroende på dess innehåll  
 • Varje krav har ett eget kravID.  
 • I kolumnen Krav finns de exakta kraven. I kolumnen Information finns ibland mer förklaring till kraven.  
 • Till vissa krav finns en kravbilaga. Bilagorna finns som egna flikar i samma exceldokument.

Ändrade krav per avsnitt

Nedan följer en lista över påverkade krav i respektive avsnitt.

Ändringar i avsnitt 00. Leverans

Krav 00.020: XML-schemat ändras utifrån ändringar i kraven.
Bilaga 3 - XML-schema version 2.0 (xsd, nytt fönster)

Ändringar i avsnitt 20. Anställda

Krav 20.010: Anslutningsvillkoren, som kravet hänvisar till, har ändrats. Det påverkar vilka anställda som ska ingå i rapporteringen till oss.

Det är viktigt att ni uppmärksammar att vissa anställda som har pågående anställning över årsskiftet 2023/2024 ska börja rapporteras från och med januari 2024 på grund av de ändrade anslutningsvillkoren.

Fler anställda ska nu ingå i rapporteringen till oss

Det är viktigt att ni uppmärksammar att vissa som har en pågående anställning över årsskiftet 2023/2024 ska börja rapporteras från januari 2024 på grund av de ändrade anslutningsvillkoren. Det kan handla om:

 • Anställda som sedan länge har en öppen anställning som är rapporterad till oss. Men som ni inte rapporterar några löpande premier till, eftersom de passerat 65 år. Från januari 2024 ska ni åter börja rapportera in uppgifter på dem, i och med att alla ska få premier fram till 69 år.
 • Anställda som ni aldrig har rapporterat till oss, exempelvis anställda som påbörjat sin anställning efter 65 år. Eller anställda som avgått tidigare i pensioneringssyfte eller med övergångsbestämmelser innan de började hos er.

De ändrade anslutningsvillkoren innebär alltså att vissa anställda som inte ingår i rapporteringen fram till 31 december 2023 ska ingå från 1 januari 2024.

Krav 20.020: Kravet stryks eftersom beslut om ny pensionsrätt inte behövs för anställningar som startas efter den 31 december 2023. Den anställda fortsätter tjäna in till premiebestämd pension även om hen har utbetald pension när hen börjar.

Ändringar i avsnitt 30. Anställningsperioder

Krav 30.030: Text i informationskolumnen i kravspecifikationen är ändrad med bland annat en förklaring när en anställd jobbar efter 69 år. Observera också den information som finns i krav 20.010 för anställningar som löper över årsskiftet 2023–2024.

Läs fördjupad beskrivning i vägledning till krav 30.030 (länk till ny sidan som inte har publicerats än) 

Även uppgifter om perioder för de som inte är nyanställda kan behöva levereras i januari

Just vid januari-rapporteringen kan det vara så att ni ska leverera uppgifter om perioder för personer som inte är nyanställda eller har en ny anställning med nytt anställningsnummer, trots formuleringen i krav 30.030.

Det gäller om ni har en eller flera personer som ni hittills inte har rapporterat några uppgifter om perioder på till oss för att de anställts

 • efter att de fyllde 65 år
 • efter att tidigare ha avgått i pensioneringssyfte
 • efter att tidigare ha avgått med övergångsbestämmelser.

Krav 30.080: Ändringar i bilagan till det här kravet, där några anställningskategorier har mindre textändringar i krav- och informationskolumnen.

Krav 30.100: Text i kravkolumnen är ändrad. Begreppet pensionsålder är ändrat till ålder för beräkning av målpension.

Krav 30.150: Ändringar i bilagan till det här kravet, där några avslutsorsaker har textändring i både krav- och informationskolumnen. 

Krav 30.160 och 30.170: Kraven gäller inte längre för personer födda 1966 och senare.

Ändringar i avsnitt 65. Premier Avdelning 1

Krav 65.030: Text i kravkolumnen är ändrad till att 69 år är den övre gränsen för hur länge du ska leverera premieuppgifter. Det var tidigare LAS-åldern som styrde.

Krav 65.030.a: Mindre omformulering i kravkolumnen. I informationskolumnen har vi lagt till en hänvisning till krav 20.010 som beskriver vad som gäller vid beslut om fortsatt pensionsrätt efter 69 år.

Ändringar i avsnitt 60. Premier Avdelning 2

Krav 60.010: Kravet innehåller två nya fält till följd av att premie till ålderspension flex har införts på Avdelning 2.

Krav 60.020: Omformulering i kravkolumnen. Begränsningen vid 18-årsmånaden är struket då alla som tillhör Avdelning 2 har passerat 18 år.

Krav 60.030: Text i kravkolumnen är ändrad från 60/61 och 65 år till 69 år. Kravet har också fått fem nya undantag i form av krav 60.030 a till e.

Krav 60.040: Text i kravkolumnen är ändrad då ett av undantagen är struket, det gäller krav 60.080.b.

Krav 60.060: Text i kravkolumnen är ändrad eftersom det nu finns premie till ålderspension flex även för Avdelning 2.

Krav 60.065: Nytt krav som anger vilken lön som ska ingå i beräkningsunderlaget för anställd med kombinationstjänst. (Motsvarande krav finns i Avdelning 1 sedan tidigare).

Krav 60.070: Textändring i både krav- och informationskolumnen. Eftersom fältet <Berakningsunderlag> endast är underlag för premier till individuell och kompletterande ålderspension. Underlaget för premien till ålderspensions flex har ett eget fält (se krav 60.075). Kravet har också fått ett undantag för de som är lediga med delpension. Observera informationen i kravet som innehåller hänvisning till krav 60.065 och hänvisning till ändringar i tjänstepensionsavtalet.

Krav 60.070.a: Nytt krav som är undantag till krav 60.070 på grund av övergångsbestämmelser till förhandlingsprotokollet. Se 4 § bilaga 2 i Övergångsbestämmelser PA 16 till förhandlingsprotokollet Överenskommelse om ändringar i PA 16, daterat 2023-05-05.

Länk till nyhet om ändrade pensionsbestämmelser på statlig sektor på Arbetsgivarverkets webbplats

Krav 60.075: Nytt krav som anger vilken lön som ska ingå i beräkningsunderlaget för premien till ålderspension flex.

Läs fördjupad beskrivning i vägledning till krav 60.075

Krav 60.080 a – b: Kraven stryks. Begränsningen vid 18-årsmånaden inte längre nödvändig då alla som kan omfattas av Avdelning 2 redan har passerat den gränsen.

Krav 60.090 a – b: Kraven stryks. Begränsningen vid 23-årsmånaden inte längre nödvändig då alla som kan omfattas av Avdelning 2 redan har passerat den gränsen.

Krav 60.091: Nytt krav på grund av införandet av premie till ålderspension flex.

Krav 60.092 med nytt undantag 60.092a: Nytt krav på grund av införandet av premie till ålderspension flex.

Läs fördjupad beskrivning i vägledning till krav 90.091 och 90.092

Ålderspension flex för födda 1965 eller tidigare

Den som har eller har haft delpension får inte ålderspension flex (Kåpan Flex). Om en anställd får delpension upphör inbetalning till ålderspension flex (Kåpan Flex).

Exempel: Ålderspension flex för den som blir beviljad delpension

Den som blir beviljad delpension från 1 juli 2024 får 0,5 procent av utbetald lön inbetalt till ålderspension flex (Kåpan Flex) fram till och med 30 juni 2024. Från 1 juli får hen ingen mer inbetalning till ålderspension flex (Kåpan Flex).

Krav 60.100: Ingen textändring i kravkolumnen men observera att regeln som kravet hänvisar till är ändrat till intjänande tills 69 år.

Ändringar i avsnitt 70-77. Summering för arbetsgivare

Krav 70.151 och 70.152: Nya summeringskrav på grund av införande av premie till ålderspension flex.

Har du frågor?

Om du har frågor om de nya överföringskraven kan du mejla till oss. Välj område Frågor om Överföringskrav för PA 16.

Skicka ett mejl till oss

Kravdokument med markerade ändringar

Det här dokumentet hjälper dig att hitta de ändringar som gäller från 1 januari 2024. .

Kravdokument med markerade ändringar (Excel, nytt fönster)

Har du frågor?

Om du har frågor om de nya överföringskraven kan du mejla till oss. Välj område Frågor om Överföringskrav för PA 16.

Skicka ett mejl till oss

Tyck till om sidans innehåll

Fick du reda på det du ville veta eller fattades något? Var texten svår att förstå? Berätta för oss vad du tycker om innehållet på denna sida. Om du har frågor om din tjänstepension – kontakta vår kundservice genom att skicka ett mejl till oss eller ringa 020-51 50 40.

Så här behandlar vi dina personuppgifter

XS SM MD LG XL