Vårt hållbarhetsarbete

Vi på SPV vill bidra till en hållbar utveckling av samhället. Det handlar om att leva och verka på ett sätt idag som gör att även kommande generationer kan tillgodose sina behov.

Hösten 2015 tog FN:s medlemsstater på sig att fram till år 2030 leda världen mot en hållbar och rättvis framtid enligt det som kallas Agenda 2030.

Agenda 2030 innehåller 17 globala mål med tre olika perspektiv; ekonomiskt, socialt och miljömässigt. Alla myndigheter har ett ansvar att bidra till att målen uppfylls. Varje globalt mål har ett antal delmål.

Globala mål som vi fokuserar på

Vi på SPV har valt att fokusera på fem globala mål där vi har störst möjlighet att bidra.

 • God hälsa och välbefinnande (globalt mål 3)
 • Jämställdhet (globalt mål 5)
 • Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt (globalt mål 8)
 • Minska ojämlikhet (globalt mål 10)
 • Bekämpa klimatförändringarna (globalt mål 13)

Varje globalt mål har flera delmål. Vi strävar efter att uppnå de delmål som är aktuella för oss och vår verksamhet.

De 17 globala målen inom Agenda 2030

 1. Ingen fattigdom
 2. Ingen hunger
 3. God hälsa och välbefinnande
 4. God utbildning för alla
 5. Jämställdhet
 6. Rent vatten och sanitet för alla
 7. Hållbar energi för alla
 8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
 9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
 10. Minskad ojämlikhet
 11. Hållbara städer och samhällen
 12. Hållbar konsumtion och produktion
 13. Bekämpa klimatförändringarna
 14. Hav och marina resurser
 15. Ekosystem och biologisk mångfald
 16. Fredliga och inkluderande samhällen
 17. Genomförande och globalt partnerskap

illustration med de 17 målen. Innehållet i bilden går att läsa i texten på sidan.

Om Agenda 2030 på regeringens webbplats 

Våra miljömål

Vi på SPV har sedan länge ett miljöledningssystem med väl etablerade miljömål, som vi följer upp årligen. För 2023 uppfyllde vi samtliga miljömål.

SPV:s miljömål för 2024 är:

 • Vi ska begränsa utsläppen av koldioxid från arbetsresor till 3 500 kg.
 • Vi ska minska den sammanlagda vikten av papper som förbrukas till högst 8 000 kg.
 • SPV:s samlade energibehov ska högst vara 1 060 000 kWh.
 • Vi ska säkerställa att någon form av miljökrav finns med i samtliga (100 procent) av våra upphandlingar och avrop.
 • Koldioxidutsläppen från alla typer av transporter ska begränsas till 1 000 kg.
 • 70 procent av våra totala brevutskick ska gå elektroniskt.
 • Vi ska under året minska vår samlade klimatpåverkan till högst 390 ton koldioxid.

Hållbarhet inom pensionsplaceringar

Vi på SPV förvaltar inga pengar, utan det görs av olika försäkringsgivare.

Hållbarhet – placering av pensionspengar

Tyck till om sidans innehåll

Fick du reda på det du ville veta eller fattades något? Var texten svår att förstå? Berätta för oss vad du tycker om innehållet på denna sida. Om du har frågor om din tjänstepension – kontakta vår kundservice genom att skicka ett mejl till oss eller ringa 020-51 50 40.

Så här behandlar vi dina personuppgifter

XS SM MD LG XL