Dödsfall

Om du dör kan din familj få pengar. Pengarna kan till exempel komma från efterlevandepension, kompletterande efterlevandepension eller från din tjänstegrupplivförsäkring. Hur dina anhöriga ansöker om pengarna och hur de betalas ut skiljer sig åt.

Tjänstegrupplivförsäkring – ingår så länge du är anställd

Du som är anställd hos en arbetsgivare som är ansluten till tjänstepensionsavtalet PA-91 F omfattas av en tjänstegrupplivförsäkring. Det betyder att din familj kan få pengar om du dör. Försäkringen gäller så länge som du är anställd hos din arbetsgivare.

Efterlevandepension

Om du dör kan din familj ha rätt att få pengar. Det kallas efterlevandepension och betalas ut om du vid dödsfallet har en anställning med pensionsavtalet PA-91 F eller om du vid dödsfallet har ålderspension eller sjukpension enligt PA-91 F.

Efterlevandepension - en extra pension till din familj om du dör

Om du dör kan din familj ha rätt att få pengar. Det kallas efterlevandepension och betalas ut om du har en anställning med pensionsavtalet PA-91 F eller om du vid dödsfallet har ålderspension eller sjukpension enligt PA-91 F. Om du dör behöver dina efterlevande inte skicka in några ansökningshandlingar. Vi på SPV utreder och bevakar din familj har rätt till efterlevandepension.

Rätt till efterlevandepension har:

 • make, maka eller registrerad partner
 • sambo i vissa fall
 • barn som inte fyllt 20 år.

Om det finns både efterlevande make, maka, sambo eller registrerad partner och barn ska ett prisbasbelopp betalas ut till maken, makan, sambon eller den registrerade partnern. Barn delar lika på resten.

Hur stor är efterlevandepensionen?

Storleken på pensionen till en efterlevande är 1,2 prisbasbelopp per år. För varje ytterligare person som har rätt till efterlevandepensionen betalas ett belopp, som motsvarar 0,5 prisbasbelopp per år, ut. Det är regeringen som bestämmer vilket prisbasbelopp som gäller. Prisbasbeloppet ändras vanligtvis i januari varje år.

Efterlevandepensionen betalas ut under fem år

Efterlevandepension betalas ut under fem år eller till den månad du skulle ha fyllt 70 år. Om du gått i pension senare än vid 65 år betalas pensionen ut i högst fem år efter att du gått i pension. Efterlevandepensionen slutar att betalas ut om den efterlevande maken, makan, sambon eller registrerade partnern gifter om sig eller när han eller hon dör. Efterlevandepension som betalas ut till barn upphör när barnet fyller 20 år.

Kompletterande efterlevandepension – ingår om du har ett högt pensionsunderlag

Om du har ett pensionsunderlag som är högre än 7,5 förhöjda prisbasbelopp kan din familj ha rätt till pengar om du dör. Det kallas för kompletterande efterlevandepension. Om du dör behöver dina efterlevande inte skicka in några ansökningshandlingar. Vi utreder och bevakar om din familj har rätt till efterlevandepension.

Rätt till kompletterande efterlevandepension har:

 • make eller maka
 • registrerad partner
 • sambo (i vissa fall)
 • barn under 20 år.

Make, maka, registrerad partner eller sambo får hela efterlevandepensionen om det inte finns några barn. Om det däremot finns ett eller flera barn får make, maka, registrerad partner eller sambo 75 procent av efterlevandepensionen och barnen får dela på resten.

Hur stor är den kompletterande efterlevandepensionen?

Om du dör medan du fortfarande är anställd eller om du dörefter du har gått i pension vid pensionsåldern är grundbeloppet 32,5 procent av pensionsunderlaget som är mellan 7,5 och 20 förhöjda prisbasbelopp och 16,25 procent av pensionsunderlaget som är mellan 20 och 30 förhöjda prisbasbelopp. Den kompletterande efterlevandepensionen minskar om du har kortare tjänstetid än 30 år (360 månader).

Om du slutar din anställning före pensionsåldern har dina efterlevande rätt till ett så kallat fribrev. Det innebär att de har rätt till en kompletterande efterlevandepension som motsvarar den summa som din arbetsgivare hade betalat in till din pension innan du slutade din anställning.

Vad menar vi med pensionsunderlag?

Pensionsunderlaget är medelvärdet av de årslöner du har under de fem sista åren innan du går i pension. Det innebär till exempel att om du går i pension i oktober 2022 grundar sig pensionsunderlaget på årslönerna 2017-2021.

I pensionsunderlaget ingår:

 • Din fasta lön – den grundlön du har i din anställning.
 • Kontanta förmåner i din anställning, till exempel semestertillägg men inte övertidsersättning eller kostnadsersättning.
 • Naturaförmåner, till exempel kost eller bostad.

Hur länge betalas kompletterande efterlevandepension ut?

Den kompletterande efterlevandepensionen betalas ut varje månad livet ut. Den kompletterande efterlevandepensionen upphör att betalas ut

 • om din make, maka, sambo eller registrerade partner gifter sig
 • när ditt barn fyller 20 år*
 • när din make, maka, registrerade partner eller ditt barn dör.

*Barn som har fyllt 20 år och får hel aktivitetsersättning från Försäkringskassan har rätt till kompletterade efterlevandepension. Kontakta oss på telefonnummer 060-18 76 57 för mer information.

Dina efterlevande kan söka ekonomiskt stöd om de lever under svåra ekonomiska förhållanden

Om du tidigare har varit statligt anställd och dina efterlevande lever under svåra ekonomiska förhållanden kan de ansöka om ekonomiskt stöd från någon av de tre stiftelser som vi förvaltar.

Hur dina efterlevande ansöker om ekonomiskt stöd

Tyck till om sidans innehåll

Fick du reda på det du ville veta eller fattades något? Var texten svår att förstå? Berätta för oss vad du tycker om innehållet på denna sida. Om du har frågor om din tjänstepension – kontakta vår kundservice genom att skicka ett mejl till oss eller ringa 020-51 50 40.

Så här behandlar vi dina personuppgifter

XS SM MD LG XL