Vanliga frågor och svar för teater-, dans- och musikinstitutioner

Med anledning av förändringen av PISA-förordningen besvarar vi de vanligaste frågorna.

Hittar du inte svar på din fråga här är du välkommen att kontakta oss på kundservice@spv.se. Vi uppdaterar sidan löpande.

Vad gäller för anställda som den 31 december 2014 hade mer än fem år kvar till pensionsåldern och som var sjuka över årsskiftet 2014/2015?

Om en anställd på grund av sjukdom inte kan införsäkras i det nya kollektivavtalade tjänstepensionsavtalet ska personen omfattas av PISA-förordningen, i dess nya lydelse. Så länge den anställde är sjuk fortsätter personen alltså att tjäna in pensionsrätt för ålderspension från och med 65 år. Däremot har personer enligt ovan inte rätt till ålderspension vid en lägre pensionsålder än 65 år. Om villkoren för omräkningspension uppfylls har de dock rätt till sådan pension.

Hur ska du rapportera de som var sjuka över årsskiftet 2014/2015?

De som hade mer än 5 år kvar till pensionsåldern vid årsskiftet 2014/2015 men som då var sjuka och därför inte införsäkras i det nya tjänstepensionsavtalet (ITP1) fortsätter omfattas av PISA-förordningen men i dess nya lydelse från och med 1 januari 2015.

När du har fått bekräftat vilka som inte kan införsäkras skickar du information om det till SPV, Pisa-gruppen, 851 90 Sundsvall eller pisa@spv.se och rapporterar sedan in dessa personer till oss med ny anställningsperiod från och med 1 januari 2015. Observera att du då ska rapportera alla dessa personer med pensionsålder 65 år, oavsett vilken pensionsålder dom haft tidigare.

Vad ska du göra när personer enligt ovan blir friska?

När en anställd blir frisk ska personen övergå till det nya tjänstepensionsavtalet som gäller för övriga anställda hos er. Du ska då rapportera ett till-och-med-datum till SPV som är detsamma som sista sjukdagen. Avslutsorsak ska vara Övrig avgång (S7).

Vad gäller för anställda som den 31 december 2014 hade fem år eller mindre kvar till pensionsåldern och som var sjuka över årsskiftet 2014/2015?

Personer som den 31 december 2014 har fem år eller mindre kvar till pensionsåldern fortsätter omfattas av förordningen i dess äldre lydelse. Detta oavsett om de är sjuka eller ej.

Hur stor blir kostnaden för de personer som lämnar förordningen?

Personer som 1 januari 2015 hade mer än fem år kvar till pensionsåldern och därmed lämnar förordningen finns inte med i prognosen som SPV lämnade i slutet av november. Hur stor kostnaden blir för den gruppen beror på hur det nya avtalet ser ut. 

SPV kommer inte att administrera det nya pensionsavtalet utan du som arbetsgivare kommer att debiteras den kostnaden av en annan administratör. SPV kan därför inte heller lämna uppgifter på vad kostnaden blir.

Kan anställda undantas från PISA-förordningen?

De som den 31 december 2014 hade fem år eller mindre kvar till pensionsåldern fortsätter att omfattas av förordningens äldre lydelse. Huvudmannen (arbetsgivaren) kan dock medge undantag från att en anställd ska ha pensionsrätt enligt de äldre bestämmelserna. Ett undantag gäller alltid från 1 januari 2015.

Du måste ta beslutet om undantag från PISA-förordningen före 1 januari 2016 och du ska skicka in en kopia på beslutet till SPV, Pisa-gruppen, 851 90 Sundsvall eller pisa@spv.se.

Har du frågor kring det här med undantag kan du kontakta SPV på pisa@spv.se.

Vad gäller för timavlönade (T8:or) som avslutas vid varje inrapportering?

Timavlönade som den 31 december 2014 hade fem år eller mindre kvar till pensionsåldern fortsätter att omfattas av PISA-förordningen i dess äldre lydelse. Detta förutsatt att personen vid den tidpunkten är arbetstagare, det vill säga är anställd hos en arbetsgivare som finns med i bilaga A till den äldre lydelsen. Det är du som arbetsgivare som avgör om en person är anställd.

Omräkningspensionens storlek

SPV kommer att lämna besked om omräkningspensionens storlek till alla berörda personer i de pensionsbesked som går ut under våren 2016. Om någon behöver veta storleken på sin omräkningspension före det går det bra att kontakta oss på pisa@spv.se.

Omräkningspensionen beräknas individuellt. SPV har tagit fram några exempel för att visa hur pensionsålder, tjänstetid och lön påverkar omräkningspensionen.

Exempel på hur omräkningspensionen påverkas (pdf, nytt fönster) 

Vilka ska omfattas av det nya tjänstepensionsavtalet?

De som den 31 december 2014 hade mer än fem år kvar till pensionsåldern omfattas av det nya tjänstepensionsavtal från den 1 januari 2015. SPV administrerar inte det avtalet.

I tabellen nedan kan ni se vilka som, beroende av pensionsålder och födelsedatum, övergår till det nya tjänstepensionsavtalet. Alla personer som övergår till den nya tjänstepensionsavtalet ska ni avsluta per den 31 december 2014 med avslutsorsak Övrig avgång (S7) i rapporteringen till SPV.

Får nytt avtal 1 januari 2015
PensionsålderFödelsedatum
41 år 1979-01-01 eller senare
52 år 1968-01-01 eller senare
59 år 1961-01-01 eller senare
60 år 1960-01-01 eller senare
63 år 1957-01-01 eller senare
65 år 1955-02-01 eller senare

Vilka fortsätter att omfattas av PISA-förordningen?

De som den 31 december 2014 hade högst fem år kvar till pensionsåldern fortsätter att omfattas av PISA-förordningen i dess gamla lydelse.

De som inte kan införsäkras i det nya pensionsavtalet på grund av sjukdom omfattas också av PISA-förordningen men i dess nya lydelse.

Hur ska du rapportera personer som har passerat pensionsåldern men fortfarande arbetar?

Personer som jobbar vidare efter sin pensionsålder ska du, precis som tidigare, fortsätta att rapportera in till SPV så länge dom har en pågående anställning.

Vad gäller för en anställd som vid årsskiftet 2014/2015 hade parallella anställningar med olika pensionsåldrar?

Om en person den 31 december 2014 hade en anställning med fem år eller mindre kvar till pensionsåldern så fortsätter den äldre lydelsen av förordningen att gälla för den anställningen. Om personen samtidigt hade en annan anställning inom teater-, dans- och musikområdet med mer än fem år kvar till pensionsåldern kommer pensionsvillkoren för den anställningen att regleras enligt det nya kollektivavtalet. Anställningen med mer än fem år kvar till pensionsålder ska du avsluta med avslutsdatum 31 december 2014 och avslutsorsak Övrig avgång (S7).

Vad gäller för en anställd som fortsätter att omfattas av förordningen i dess äldre lydelse och som slutar sin anställning innan pensionsåldern?

För den intjänade pensionsrätten för ålderspension från och med 65 år beräknar SPV ett fribrev. Rätten till ålderspension från och med den lägre pensionsåldern upphör.

Vad gäller om en person enligt ovan återanställs?

En person som återanställs inom teater-, dans- och musikområdet kan åter omfattas av förordningen i dess äldre lydelse. Detta förutsatt att den senare anställningens pensionsålder är densamma, eller lägre, som pensionsåldern i den tidigare anställningen och att arbetsgivaren är upptagen i den upphävda bilaga A.

Vad gäller för intjänad pensionsrätt den 31 december 2014 för de som lämnar förordningen?

För de som lämnar förordningen gäller fortfarande den äldre lydelsen av PISA-förordningen för bland annat rätten till intjänad pension från och med 65 år som en anställd eller före detta anställd har den 31 december 2014. SPV beräknar ett så kallat fribrev som motsvarar den intjänade pensionsrätten vid den tidpunkten. Fribrevet beräknas vid avgång från anställningen eller, för de personer som är anställda den 31 december 2014, som om avgången hade skett vid det datumet. Den intjänade pensionsrätten beräknas på de uppgifter SPV känner till vid beräkningstillfället.

Vad händer om uppgifterna som fribrevet beräknats på ändras i efterhand?

Om anställningsuppgifter för tid före 2015 ändras, beräknas värdet av den intjänade pensionsrätten om. Sådana omräkningar sker med andra ord på precis samma sätt som om personen fortfarande hade omfattats av PISA-förordningen. Om den intjänade pensionsrätten (fribrevet) ökar efter omräkningen debiteras arbetsgivaren i vanlig ordning den premiekostnad som då uppstår. Minskar pensionsrätten efter omräkning så krediteras arbetsgivaren.

Hur stor blir kostnaden för de personer som lämnar förordningen?

SPV kommer inte att administrera pensionerna för de som går över till det nya pensionsavtalet och vi kan därför inte heller lämna uppgifter på vad kostnaden blir.

Vilka personer finns med i den uppdaterade prognosen som SPV lämnade besked om i slutet av november?

De personer som finns med i prognosen är de som hade en anställning i augusti 2014 och som den 1 januari 2015 hade fem år eller mindre kvar till pensionsåldern, det vill säga de personer som vi, vid beräkningstillfället, kunde anta ska fortsätta omfattas av förordningen.

Vilka som faktiskt ska fortsätta omfattas av förordningen, och som du som arbetsgivare därmed ska fortsätta rapportera till SPV, beror på hur anställningarna såg ut vid årsskiftet.

SPV lämnar inte ut prognosresultatet på individnivå.

Vad händer om arbetsgivaren byter namn eller organisationsform efter att den nya förordningen trätt i kraft?

Övergångsbestämmelser säger att den tidigare lydelsen av förordningen fortsätter att gälla även om arbetsgivaren som tidigare var upptagen i bilaga A till förordningen byter namn eller organisationsform. Detsamma gäller om verksamheterna hos två eller flera arbetsgivare som var upptagna i den upphävda bilaga A slås samman.

Var kan ni läsa hela PISA-förordningen?

Den så kallade PISA-förordningen finns att läsa på riksdagens webbplats.

Förordning (SFS 2003:56) om tjänstepension och tjänstegrupplivförsäkring för vissa arbetstagare med icke-statlig anställning (PISA-förordningen) på riksdagens webbplats

Tyck till om sidans innehåll

Fick du reda på det du ville veta eller fattades något? Var texten svår att förstå? Berätta för oss vad du tycker om innehållet på denna sida. Om du har frågor om din tjänstepension – kontakta vår kundservice på kundservice@spv.se eller 020-51 50 40.

XS SM MD LG XL