Allmänna villkor för självbetjäningstjänsterna

Här nedan anges de allmänna villkor som gäller för tillgång till SPV:s självbetjäningstjänster för arbetsgivare.

1. Villkorens omfattning och tillämplighet

2. SPV:s självbetjäningstjänster

3. Definition av behörig beställare för arbetsgivare

4. Anmälan av behörig beställare för att hantera behörigheter till SPV:s självbetjäningstjänster

5. Tilldelning av administrations- eller användarbehörighet

6. Byte av behörig beställare

7. Ansvar för korrekta och aktuella behörigheter

8. Tekniska förutsättningar för anslutning

9. Säkerhet

10. Tillgänglighet

11. Nyttjanderätt till material och information

12. Personuppgifter

13. Kontakter

14. Giltighetstid och borttag av behörigheter

15. Informations- och it-säkerhetsincidenter

16. Behörighet och dataintrång

17. Ansvarsbegränsning

18. Cookies

19. Ändring av villkor

1. Villkorens omfattning och tillämplighet

Dessa allmänna villkor samt de instruktioner och tillkännagivanden som löpande anges på vår webbplats, www.spv.se, gäller för nyttjandet av våra självbetjäningstjänster.

För att kunna använda SPV:s självbetjäningstjänster krävs att arbetsgivaren, genom behörig beställare, accepterar dessa villkor för nyttjandet.

Som arbetsgivare ansvarar ni för att nyttjandet sker i enlighet med nämnda villkor. Ni bör regelbundet ta del av de instruktioner och de tillkännagivanden som tillhandahålls på spv.se.

2. SPV:s självbetjäningstjänster

Användningsbeskrivning för respektive självbetjäningstjänst.

  • Hantera behörigheter - administrera behörigheter för er som arbetsgivare. 
  • Rapport direkt - rapportera anställningsuppgifter och rätta uppgifter ni redan skickat in.
  • Visa anställning - se anställningsuppgifter för er anställda.
  • Filöverföring - skicka lönefiler på ett säkert sätt till SPV.
  • Fakturaspecifikationer - läs specifikationer för några av de fakturor ni får från SPV.
  • Rapporter - läs rapporter om pensionsärenden.

3. Definition av behörig beställare för arbetsgivare

Behörig beställare är den hos er som ansvarar för att hantera behörigheter till självbetjäningstjänsterna. Det kan vara myndighetens generaldirektör, personalchef, ekonomichef, administrativ chef eller någon som har fått den behörigheten delegerad till sig.

4. Anmälan av behörig beställare för att hantera behörigheter till SPV:s självbetjäningstjänster

Arbetsgivaren anmäler minst en person som Behörig beställare för att, genom denna, få åtkomst till att hantera behörigheter för administratörer och användare av SPV: självbetjäningstjänster.

SPV kommer att kontrollera att behörig beställare företräder arbetsgivaren.  

En behörig beställare kan utse administratörer, lägga till, ta bort och förlänga användarbehörigheter, få överblick över alla användare.

5. Tilldelning av administrations- eller användarbehörighet

Arbetsgivaren är ansvarig för att endast behöriga personer får tillgång till självbetjäningstjänsterna.

En behörig beställare ska därmed enbart tilldela administrations- eller användarbehörighet till annan personal, som arbetsgivaren bedömer lämplig och har rätt, att fullgöra arbetsgivarens uppgiftsskyldighet i enligt gällande överföringskrav till SPV eller i övrigt administrera pensionsfrågor hos arbetsgivaren.

Vid tilldelning av behörigheter ska även åtkomsten till de olika självbetjäningstjänsterna avgränsas till enbart avse de tjänster som denne är i behov av för att utföra sitt arbete.

Administrationsbehörighet innebär att personen kan lägga till, ta bort och förlänga behörigheter för användarna samt en överblick över alla användare och arbetsgivarkoder och dessa användares behörigheter. 

Användarbehörighet innebär att personen kan använda de självbetjäningstjänster som denne tilldelas behörighet till.

Arbetsgivaren ska se till att utsedda administratörer och användare tar del av dessa allmänna villkor samt de instruktioner och tillkännagivanden som löpande anges på vår webbplats, www.spv.se, gäller för nyttjandet av våra självbetjäningstjänster.

6. Byte av behörig beställare

Vid ett byte av behörig beställare, exempelvis vid händelse av att en anställning avslutas, ska en anmälan om en ny behörig beställare för arbetsgivaren lämnas till SPV genom formuläret Anmäla behörig beställare som finns på spv.se. Dessutom ska behörigheten tas bort från den person som inte längre behöver den. Det görs av en administratör eller behörig beställare i tjänsten Hantera behörigheter.

7. Ansvar för korrekta och aktuella behörigheter

Arbetsgivaren är ansvarig för att tilldelade behörigheter är korrekta och aktuella.

Arbetsgivaren ska omedelbart ta bort tilldelade behörigheter i det fall en användare avslutat sin anställning, är tjänstledig, missköter sin behörighet, eller när arbetsuppgifterna inte längre kräver behörighet.

Arbetsgivaren ska kontrollera behörigheternas korrekthet och aktualitet kontinuerligt.

8. Tekniska förutsättningar för anslutning

Användare måste ha en giltig e-legitimation som stöds av SPV:s inloggningstjänst. Användare måste även förvissa sig om att man har nödvändig teknisk standard för e-legitimationens funktion.

Närmare information om vilka e-legitimationer som stöds finns angivet på vår webbplats, www.spv.se.

9. Säkerhet

SPV förutsätter att användare förvarar sin e-legitimation på ett betryggande sätt. För att undvika obehörig tillgång till uppgifter ska inte utomstående ges tillgång till dessa personliga inloggningsverktyg.

Tänk på att logga ut ur självbetjäningstjänsterna när man lämnar datorn och att webbläsaren stängs ned efter utloggning.  

10. Tillgänglighet

SPV:s självbetjäningstjänster är i huvudsak tillgängliga 24 timmar per dygn, 7 dagar i veckan. Störningar i tillgänglighet och funktion kan dock inträffa.

Självbetjäningstjänsten Rapport direkt håller stängt några dagar varje månad.

I samband med planerat underhåll och uppdateringar kan tjänsterna stängas helt under några dagar. Information om stängning av ges i dessa fall på spv.se och på startsidan för självbetjäningstjänsterna.

11. Nyttjanderätt till material och information

Det material och information som tillhandahålls genom självbetjäningstjänsterna får inte användas på annat sätt eller för andra ändamål än vad som framgår av användningsbeskrivningen för respektive självbetjäningstjänst i punkten 2.

12. Personuppgifter

SPV är ansvarig för behandlingen av personuppgifter i självbetjäningstjänsterna. SPV ansvarar för att behandlingen av användarens personuppgifter sker i enlighet med tillämpligt dataskyddsregelverk. 

13. Kontakter

Vid allmänna frågor om tjänsten ska kontakt främst tas med behörig beställare eller administratör inom den egna organisationen. Kontaktuppgifter finns att ta del av när användare är inloggad i självbetjäningstjänsterna.

Vid problem med inloggning eller tekniska problem ska användare kontakta kundservice på 060-18 75 03 eller arbetsgivare@spv.se.

14. Giltighetstid och borttag av behörigheter

Behörighet till självbetjäningstjänsterna tilldelas för en tidsperiod om sex månader i taget. Arbetsgivaren ansvarar för att vid behov förlänga en användares behörighet. 

En användare har rätt att när som helst avsluta sin administrations- eller användarbehörighet. Borttaget sker genom att anmäla detta till arbetsgivarens administratör eller behöriga beställare.

En arbetsgivare har rätt att när som helst avsluta åtkomsten till SPV:s självbetjäningstjänster i sin helhet genom att ta bort sin/a behöriga beställares åtkomst. Borttaget sker genom att anmäla detta till SPV via ett formulär på spv.se. Borttaget sker så fort det är möjligt med hänsyn till tidsåtgången för borttagandet av behörigheten. SPV kommer kontrollera anmälarens behörighet att ta bort den behöriga beställarens åtkomst i sin helhet.

SPV har rätt att omedelbart ta bort behörigheten för arbetsgivaren i sin helhet, eller för enskild behörig beställare, administratör eller användare för att upprätthålla säkerhet och korrekthet samt tillhandahålla en fungerande tillgänglighet i självbetjäningstjänsterna.

15. Informations- och it-säkerhetsincidenter

Arbetsgivaren ska rapportera incidenter som kan ha direkt eller indirekt inverkan på SPV eller den information som SPV ansvarar för i självbetjäningstjänsterna. Rapportering sker till arbetsgivare@spv.se.

16. Behörighet och dataintrång

Behörighet till någon av våra självbetjäningstjänster, innebär att användaren har rätt att få tillgång till innehållet i självbetjäningstjänsten endast i den omfattning som denne behöver i sitt arbete. Även om det rent tekniskt är möjligt för en behörig person att bereda sig tillgång till tjänsten för andra ändamål är detta inte tillåtet. Att bereda sig tillgång till självbetjäningstjänsten för andra ändamål än sådana som krävs för att utföra sitt arbete innebär att man kan göra sig skyldig till dataintrång, ett brott som är straffbart.

All användning av våra självbetjäningstjänster loggas. Dessa loggar kan komma att kontrolleras.

17. Ansvarsbegränsning

Utöver vad som uttryckligen framgår av dessa allmänna villkor eller av tvingande lagstiftning kan inte SPV hållas ansvariga för

  • skada som uppkommer på grund av felaktigheter och brister i sådan information som levererats till oss av arbetsgivaren eller framställts utifrån uppgifter som levererats till oss av arbetsgivaren och att sådan information är komplett eller rättvisande,
  • skada eller olägenhet som kan drabba dig som användare av självbetjäningstjänsterna som beror på driftavbrott eller andra störningar i tele-, dator- eller annan kommunikationsförbindelse, datorutrustning eller datasystem,
  • fel eller problem som hänför sig till e-legitimation och motsvarande,
  • skada eller olägenhet som kan drabba dig som användare när självbetjäningstjänsterna inte är tillgängliga på grund av störningar, underhåll eller uppdateringar.

I servicesyfte tillhandahåller SPV länkar till andra webbplatser på vår webbplats, spv.se. SPV kan inte hållas ansvariga för felaktigheter i material eller information som tillhandahålls på sådana webbplatser.

18. Cookies

SPV använder sig av så kallade cookies, enligt vad som närmare anges på spv.se under Om webbplatsen.

19. Ändring av villkor

SPV har rätt att besluta om ändring av dessa allmänna villkor. Meddelande om ändringen publiceras på spv.se och ändringen gäller då från och med datum för publiceringen.

Arbetsgivaren underrättas om ändring i de allmänna villkoren genom den behöriga beställaren. För att fortsätta användandet av självbetjäningstjänsterna krävs att arbetsgivaren, genom den behöriga beställaren, accepterar de nya ändrade villkoren för nyttjandet.

Tyck till om sidans innehåll

Fick du reda på det du ville veta eller fattades något? Var texten svår att förstå? Berätta för oss vad du tycker om innehållet på denna sida. Om du har frågor om din tjänstepension – kontakta vår kundservice genom att skicka ett mejl till oss eller ringa 020-51 50 40.

Så här behandlar vi dina personuppgifter

XS SM MD LG XL