Mirë se vini në SPV

Enti shtetror i pensioneve të shërbimit (SPV) është një ndër lëvruesit më të më mëdhenjë të shërbimeve pensionale në Suedi. Ne e kemi përgjegjësinë e administrimit të pensionit shteror të shërbimit për mbi 800 000 të punësuar dhe pensionistë dhe 400 punëdhënës.

Ne e kemi për detyrë që poashtu të llogarisim premitë pensionale si dhe të bëjmë prognoza dhe statistikë për qeverinë. Objektivi ynë është që të jemi përzgjedhja e natyrshme si administrues të pensionit shteror të shërbimit. SPV-ja gjendet në Sundsvall dhe i ka afërisht 270 të punësuar. Në mes të tjerash ne punojmë që:

 • Tu përgjigjemi pyetjeve të pensionistëve, punëtorëve dhe punëdhënësve.
 • Të llogarisim dhe të bëjmë pagesën e pensionit të shërbimit.
 • Të llogarisim borxhin dhe premitë për punëdhënësit.
 • Të informojmë, arsimojmë dhe organizojmë seminare.
 • Të jemi mbështje konsulore rreth çështjeve të ndryshme të pensionit të shërbimit.
 • Të administrojmë pensionin e shërbimit për autoritete të ndryshme.

Na kontaktoni

Pyetje rreth pensionit

 • Ti që je pensionist telefonon në: 020-65 00 65
 • Ti që ke qenë apo je akoma i punësuar në organe shtetrore telefonon në: 020-51 50 40

A telefonon nga jashtë?

Numri- 020 nuk funksionon  jashtë Suedisë. Andaj telefono në centralin tonë telefonik, numri i telefonit +4660-18 74 00  pastaj lidhesh me shërbimin e myshterinjëve.

Orari i punës

 • Gjatë dimrit: E hëne – e premte, ora 08.30-16.30
 • Gjatë verës  qershor – gusht E hëne – e premte 08.30-16.00

Välkommen till SPV

Statens tjänstepensionsverk (SPV) är en av Sveriges största leverantörer av pensionstjänster. Vi ansvarar för att administrera den statliga tjänstepensionen för över 800 000 anställda och pensionärer och 400 arbetsgivare.

I vårt uppdrag ingår också att räkna ut pensionspremier samt att leverera prognoser och statistik till regeringen. Vårt mål är att vara det självklara valet som administratör av den statliga tjänstepensionen. SPV finns i Sundsvall och har cirka 270 medarbetare. Vi arbetar bland annat med att:

 • Svara på frågor från bland annat pensionärer, anställda och arbetsgivare.
 • Beräkna och betala ut tjänstepension.
 • Beräkna skuld- och premier till arbetsgivare.
 • Informera, utbilda och arrangera seminarier. 
 • Vara konsultstöd i olika tjänstepensionsfrågor.
 • Administrera tjänstepension åt myndigheter.

Kontakta oss

Frågor om pension

 • Du som är pensionär ringer: 020-65 00 65
 • Du som är eller har varit statligt anställd ringer: 020-51 50 40

Ringer du från utlandet?

020-numret fungerar inte från utlandet. Ring istället till vår växel, telefonnummer +4660-18 74 00 som kan koppla dig vidare till kundservice.

Öppettider

 • Vintertid: Måndag-fredag kl. 08.30-16.30
 • Sommartid juni-augusti: Måndag-fredag kl. 08.30-16.00

Was this information helpful?

Did you find about what you wanted to know or was there something lacking? Was the text difficult to understand? Tell us what you think about the contents of this page via the form below.

XS SM MD LG XL