Prognos 2021 och scenario 2022-2023

Sista veckan i september får du en prognos över 2021 års premiekostnader för pension enligt det statliga tjänstepensionsavtalet PA 16. Den prognos du får är specifikt beräknad för just din arbetsgivare utifrån de som var anställda hos er i maj 2020. En nyhet i årets besked är att du även får ett långsiktigt scenario över utvecklingen av kostnaderna.

Det långsiktiga scenariot har vi lagt till för att vi de senaste åren har märkt av ett ökat intresse från er arbetsgivare om hur just era pensionskostnader kan komma att utvecklas på lite längre sikt. Vi hoppas att det här möter era behov och att det ger ett bra stöd i budgetarbetet.

Prognos 2021

Prognosen är uppdelad i två delar.

  • I den första delen ingår kostnader för förmånsbestämd pension enligt PA 16 samt kostnader för övriga kollektiva försäkringar som ingår i de statliga avtalsförsäkringarna. För statliga myndigheter ingår också särskild löneskatt (SLP) i den prognosen.
  • I den andra delen ingår kostnader för premiebestämd pension enligt PA 16. Det är det du betalar till den valbara delen, Kåpan Tjänste och Kåpan Flex. I den prognosen ingår inte särskild löneskatt (SLP).

De prognoser vi räknar är specifika för varje arbetsgivare utifrån anställningsuppgifterna för maj 2020. Vid beräkningarna gör vi generella antaganden om löneutveckling och pensionsavgångar. Om du vet att antalet anställda nyligen har eller kommer att öka eller minska behöver du själv ta hänsyn till effekten av detta i budgetarbetet. Fler anställda medför oftast högre premier och tvärt om.

Om antaganden vi gör vid beräkningarna och varför det ibland blir skillnad mellan prognosen och det verkliga utfallet

Prognosen är inte underlag för betalning till SPV. De faktiska premiekostnaderna betalar du månadsvis via två olika fakturor – en faktura för förmånsbestämd pension och kollektiva försäkringar och en faktura för premiebestämda pensioner. Båda dessa fakturor grundar sig på de anställningsuppgifter du som arbetsgivare rapporterarar till SPV kring den 20:e varje månad.

Scenario för 2022 och 2023

Precis som prognosen är det långsiktiga scenariot uppdelat i två delar.

  • Kostnader för förmånsbestämd pension och övriga kollektiva försäkringar
  • Kostnader för premiebestämd pension

Det långsiktiga scenariot bygger på fler antaganden än den ettåriga prognosen. Exempelvis antaganden om framtida basbelopp, löneförändringar och ränteutveckling. Uppgifterna i scenariot är därför betydligt mer osäkra än prognosen för kommande år.

Premier för förmånsbestämd pension och kollektiva försäkringar

De vanliga årseffekterna, ränteändring och ändrade nivåer på kollektiva premier påverkar pensionskostnaderna.

Årseffekter

Vid varje årsskifte uppdateras pensionsunderlagen som premierna grundas på. 2020 ingår löner för åren 2015-2019 i pensionsunderlagen. 2021 ingår löner för åren 2016-2020. Vanligtvis har de anställda en löneökning varje år vilket gör att pensionsunderlaget också stiger varje år. Detta påverkar premiekostnaderna. Premierna påverkas i extra hög grad när pensionsunderlaget överstiger 7,5 inkomstbasbelopp.

Varje år ändras också de olika basbeloppen. Eftersom de används vid beräkningarna så påverkar även det premiekostnaderna.

Ränteläget och löneutvecklingen påverkar sparpremien

Sparpremien bekostar den förmånsbestämda pensionen enligt Avdelning 2 i tjänstepensionsavtalet PA 16. För de flesta arbetsgivare är det den beloppsmässigt största premien. Sparpremien beräknas individuellt enligt försäkringstekniska riktlinjer och påverkas bland annat av ålder, pensionsålder och lön.

Räntan

2021 sänker vi premieräntan till -0,8 procent (jämfört med -0,4 procent 2020). Sänkningen av räntan innebär högre sparpremie. Ju längre tid en anställd har kvar till pensionsåldern desto mer påverkar räntesänkningen.

Löneutvecklingen

När anställdas pensionsunderlag kommer över gränsen 7,5 inkomstbasbelopp eller när de som redan tidigare år varit över den gränsen får ännu större andel över, ökar sparpremien för dig som arbetsgivare. Det är för att förmånsvärdet är mycket högre för lönedelar över den gränsen.

Kollektiva premier

De kollektiva premierna utgörs av en procentsats av ett underlag eller ett belopp i kronor per person.

Nivån på de kollektiva premierna 2020 och 2021
  VS ÖB  Risk  TA  TGL  PSA 
  Procent av pensionsunderlag Kr/år Procent av bls*
Premier 2021 
2,3 1 resp. 3 0,7 360  0,1 
Premier 2020 1,5 1 resp. 3  0,7  0,01  360  0,07 

*bruttolönesumma

Läs mer om de olika premietyperna

Premier för premiebestämd pension

I prognosen för de premiebestämda premierna ingår:

Kostnad för personer födda 1988 eller senare (Avdelning 1)
  Kostnad på utbetald lön upp till och med 7,5 ibb* Kostnad på utbetald lön över 7,5 ibb*
Den valbara delen (Ålderspension valbar)  2,5 %  20,0 % 
Kåpan Tjänste (Ålderspension obligatorisk) 2,0 %  10,0 % 
Kåpan Flex (Ålderspension flex)  1,5 % 1,5 % 

 

Kostnad för personer födda före 1988 (Avdelning 2)
  Kostnad på utbetald lön upp till och med 7,5 ibb*  Kostnad på utbetald lön över 7,5 ibb* 
Den valbara delen
(Individuell ålderspension)
 
2,5 %  2,5 % 
Kåpan Tjänste (Kompletterande ålderspension) 2,0 %  2,0 % 

*inkomstbasbelopp

Har du frågor?

Har du frågor om prognosen eller scenariot kontaktar du oss på 060-18 75 03 eller på arbetsgivare@spv.se.

Tyck till om sidans innehåll

Fick du reda på det du ville veta eller fattades något? Var texten svår att förstå? Berätta för oss vad du tycker om innehållet på denna sida. Om du har frågor om din tjänstepension – kontakta vår kundservice på kundservice@spv.se eller 020-51 50 40.

Så här behandlar vi dina personuppgifter.

XS SM MD LG XL