Prognos 2020

Sista veckan i september får du en prognos över 2020 års premiekostnader för pension enligt det statliga tjänstepensionsavtalet PA 16. Den prognos du får är specifikt beräknad för just din arbetsgivare utifrån de som var anställda hos er i maj.

Prognosen är uppdelad i två delar.

  • I den första delen ingår kostnader för förmånsbestämd pension enligt PA 16 samt kostnader för övriga kollektiva försäkringar som ingår i de statliga avtalsförsäkringarna. För statliga myndigheter ingår också särskild löneskatt (SLP) i den prognosen.
  • I den andra delen ingår kostnader för premiebestämd pension enligt PA 16. Det är det du betalar till den valbara delen, Kåpan Tjänste och Kåpan Flex. I den prognosen ingår inte särskild löneskatt (SLP).

De prognoser vi räknar är specifika för varje arbetsgivare utifrån anställningsuppgifterna för maj. Vid beräkningarna gör vi generella antaganden om löneutveckling och pensionsavgångar. Om du vet att antalet anställda nyligen har, eller kommer att öka eller minska behöver du själv ta hänsyn till effekten av detta i budgetarbetet. Fler anställda medför oftast högre premier och tvärt om.

Om antaganden vi gör vid beräkningarna och varför det ibland blir en skillnad mellan prognosen och det verkliga utfallet

Prognosen är inte underlag för betalning till SPV. De faktiska premiekostnaderna betalar du månadsvis via två olika fakturor – en faktura för förmånsbestämd pension och kollektiva försäkringar och en faktura för premiebestämda pensioner. Både dessa fakturor grundar sig på de anställningsuppgifter du som arbetsgivare rapporterarar till SPV kring den 20:e varje månad.

Premier för förmånsbestämd pension och kollektiva försäkringar

De vanliga årseffekterna och sänkt ränta påverkar pensionskostnaderna.

Årseffekter

Vid varje årsskifte uppdateras pensionsunderlagen på vilka premierna grundas. 2019 ingår löner för åren 2014-2018 i pensionsunderlagen. 2020 ingår löner för åren 2015-2019. Vanligtvis har de anställda en löneökning varje år vilket gör att pensionsunderlaget också stiger varje år. Detta påverkar premiekostnaderna. Premierna påverkas i extra stor grad när pensionsunderlaget överstiger 7,5 inkomstbasbelopp.

Varje år ändras också de olika basbeloppen. Eftersom de används vid beräkningarna så påverkar även det era premiekostnader.

Ränteläget och löneutvecklingen påverkar sparpremien

Sparpremien bekostar den förmånsbestämda pensionen enligt Avdelning II i tjänstepensionsavtalet PA 16. För de flesta arbetsgivare är det den beloppsmässigt största premien. Sparpremien beräknas individuellt enligt försäkringstekniska riktlinjer och påverkas bland annat av ålder, pensionsålder och lön.

Räntan

SPV har beslutat att sänka premieräntan till -0,4 procent från och med 2020 (jämfört med 0,0 procent 2019). Sänkningen av räntan innebär högre sparpremie. Ju längre tid en anställd har kvar till pensionsåldern desto mer påverkar räntesänkningen.

Löneutvecklingen

Fler och fler anställdas pensionsunderlag överstiger gränsen 7,5 inkomstbasbelopp och många av de som redan tidigare år varit över den gränsen får ännu större andel över. Det ger ökad sparpremie för dig som arbetsgivare eftersom förmånsvärdet är mycket högre när den gränsen har passerats.

Kollektiva premier

De kollektiva premierna utgörs av en procentsats av ett underlag eller ett belopp i kronor per person.

Nivån på de kollektiva premierna 2019 och 2020
  VS ÖB  Risk  TA  TGL  PSA 
  Procent av pensionsunderlag Kr/år Procent av bls*
Premier 2020
1,50 1,00 resp. 3,00 0,70 0,01  360  0,07 
Premier 2019 1,00 1,00 resp. 3,00  0,90  0,01  360  0,07 

*bruttolönesumma

Läs mer om de olika premietyperna

Premier för premiebestämd pension

I prognosen för de premiebestämda premierna ingår:

Kostnad för personer födda 1988 eller senare (Avdelning I)
  Kostnad på utbetald lön upp till och med 7,5 ibb* Kostnad på utbetald lön över 7,5 ibb*
Den valbara delen (Ålderspension valbar)  2,5 %  20,0 % 
Kåpan Tjänste (Ålderspension obligatorisk) 2,0 %  10,0 % 
Kåpan Flex (Ålderspension flex)  1,5 % 1,5 % 

 

Kostnad för personer födda före 1988 (Avdelning II)
  Kostnad på utbetald lön upp till och med 7,5 ibb*  Kostnad på utbetald lön över 7,5 ibb* 
Den valbara delen
(Individuell ålderspension)
 
2,5 %  2,5 % 
Kåpan Tjänste (Kompletterande ålderspension) 2,0 %  2,0 % 

*inkomstbasbelopp

Har du frågor?

Har du frågor om prognosen kontaktar du oss på 060-18 75 03 eller på arbetsgivare@spv.se.

Tyck till om sidans innehåll

Fick du reda på det du ville veta eller fattades något? Var texten svår att förstå? Berätta för oss vad du tycker om innehållet på denna sida. Om du har frågor om din tjänstepension – kontakta vår kundservice på kundservice@spv.se eller 020-51 50 40.