The selectable part – born in 1988 or later

Choices

Every month, your employer pays money equivalent to 2.5% of your wages into the selectable part of your occupational pension. You choose how the money is managed. You earn into the selectable part from the first day of your government employment, and at the longest until you turn 67.

If your wages are higher than 40,250 SEK, your employer pays in 20% of your wages from 40,251 SEK and up into this part.

Example: How much money there will be

Annika earns 42,500 SEK a month. Her employer pays in the equivalent of 2.5 percent of her wages up to 40,250 SEK and 20 percent of her wages from 40,251 to 42,500 SEK (2,249 SEK).

2.5% x 40,250 = 1,006 SEK
20% x 2,249 = 450 SEK

Total: Annika's employer pays 1,006 + 450 = 1,456 SEK every month into Annika's selectable part.

The amount of 40,250 SEK is the sum of 7.5 income price base amount, which is what the calculation is based on.

As a new employee

When entering into government employment, you select how this part is managed. You only need to select if you want to. If you do not make your own selection, the money is placed into a traditional insurance scheme without repayment cover with Kåpan Pensions (Kåpan Valbar). If you wish to change your selection, you may do so. To make a selection you can send for or order a selection form.

If you want to make a new selection

You can change your selection, and choose another insurer to manage your money. To make a new selection you can send for or order a selection form.

Download or order selection form

These are the choices you should make

1. Select the type of savings

You should choose between traditional insurance or unit-linked insurance.

With a traditional insurance, it is the insurer that determines how your money is placed and managed. The insurer places the money in e.g. interest-bearing securities, shares and real estate properties and takes care of the administration. You always have a guaranteed pension. The warranty differs between various insurers. It can involve e.g. a warranty that promises you will get back your deposited money when you retire. If the insurer manages the money better than what they promised in the warranty, you can get bonuses, that is to say that you would receive a higher pension than the guaranteed pension.

With a unit-linked insurance, you decide how your money should be placed by selecting one or more funds. Money placed in funds can both decrease and increase in value, and therefore, no pension is guaranteed. This means that you might recieve less money than you have deposited into the funds, however should the market be doing well your money can increase in value.

2. Select insurer

  • You are to select which insurer you want to manage your money. You can see the fees and costs that the various insurers charge to manage your money.
  • If you select an insurerthat offers unit-linked insurances, your money is firstly places in a so-called entry solution. The insurer you have selected then contacts you so that you can choose between the funds which the insurer offers.

3. Select if you want a repayment cover

Repayment cover means that your family members receive your pension in the case of your death. It is your wife, husband, partner firstly and your children secondly that will recieve the pension. You can also chooce your previous wife, husband, partner or children to any of these as beneficiaries of the pension. If you choose to place a repayment cover on your insurance your own pension will be lower as you do not receive “inheritance gain”

You can change your mind and add the repayment cover later. The rules to add repayment cover later can vary between different insurers. If you are single and do not have children, you should not select repayment cover.

Remember that you, via your employment, have a financial protection in the form of survivor's pension and service group life insurance for your survivors.

If you want to move your money

If you want to, you can move your money from one insurer to another, or to another form of savings with the same insurer. To move your money please contact our Customer Service at +46 (0)20-51 50 40.

If your State employment ends

If your State employment ends, your employer will stop paying in money to the selectable portion. The money you have earned, however, will remain with the insurer managing your money until it is time for you to retire.

You can take out your money starting at the age of 61

The money is paid out every month for as long as you live. To start taking out your money, you contact the insurer that is managing it. If you have not made a selection, your money is with Kåpan Pensioner; contact them to start taking out your money. If you have not started taking out your pension within three years of turning 67, you money will be paid out to you automatically.

The selectable portion in brief

  • You can choose which insurer will manage your money.
  • If you do not make your own choice, the money is placed into a traditional insurance scheme without repayment protection with the insurer Kåpan Pensions (Kåpan Valbar).
  • The selectable portion is sometimes also called Ålderspension valbar.
  • It can be paid out starting from when you turn 61.

Den valbara delen

Din arbetsgivare betalar varje månad in pengar som pengar som motsvarar 2,5 procent av din lön till den valbara delen i din tjänstepension. Du väljer hur pengarna ska förvaltas. Du tjänar in till den här delen från första dagen du börjar arbeta statligt och som längst till du fyller 67 år.

Om du tjänar mer än 38 438 kronor i månaden betalar din arbetsgivare även in 20 procent på lön från 38 439 kronor och uppåt till den här delen.

Exempel: Så mycket pengar blir det

Annika tjänar 42 500 kronor i månaden. Arbetsgivaren betalar in motsvarande 2,5 procent på hennes lön upp till 38 438 kronor och 20 procent på lönen från 38 439 till 42 500 kronor (5 437 kronor).

2,5 % x 38 438 = 927 kronor
20 % x 5 437 = 1 087 kronor

Totalt: 927 + 1 087 = 2 014 kronor betalar arbetsgivaren varje månad in till Annikas valbara del.

Beloppet 38 438 är summan av 7,5 inkomstbasbelopp vilket är det som uträkning bygger på.

Du som är nyanställd

När du är nyanställd i staten väljer du hur delen ska förvaltas. Du behöver bara välja om du vill. Om du inte gör ett eget val placeras dina pengar i en traditionell försäkring utan återbetalningsskydd hos Kåpan Pensioner (Kåpan Valbar). Vill du ändra ditt val kan du göra det. Du gör ditt val via en blankett. Du kan välja mellan att ladda hem valblanketten som pdf eller att få den hemskickad via post till din folkbokföringsadress.

Du som vill göra ett nytt val

Du kan ändra ditt val och välja att en annan försäkringsgivare ska förvalta dina pengar. Du gör ditt val via en blankett. Du kan välja mellan att ladda hem valblanketten som pdf eller att få den hemskickad via post till din folkbokföringsadress.

Beställ eller hämta valblankett

För att göra ditt val ska du fylla i en valblankett. Du kan välja mellan att hämta en valblankett som pdf-fil eller beställa hem en valblankett till din folkbokföringsadress. Fyll i ditt personnummer nedanför.

Fält markerade med * är obligatoriska att fylla i.

De här valen ska du göra

Välj sparform

Du ska välja mellan traditionell försäkring eller fondförsäkring.

I en traditionell försäkring är det försäkringsgivaren som bestämmer hur dina pengar placeras. Försäkringsgivaren placerar pengarna i till exempel räntebärande papper, aktier och fastigheter och sköter förvaltningen. Du har alltid en garanterad pension. Hur garantin ser ut varierar mellan försäkringsgivarna. Det kan till exempel vara en garanti som lovar att du får tillbaka dina insatta pengar när du går i pension. Om försäkringsgivaren lyckas förvalta pengarna bättre än vad de lovat i garantin kan du få återbäring, det vill säga att du får en högre pension än den garanterade pensionen.

I en fondförsäkring bestämmer du själv hur dina pengar ska placeras genom att du väljer en eller flera fonder. Pengar som placeras i fonder kan både minska och öka i värde, därför kan ingen pension garanteras.

Välj försäkringsgivare

Du ska välja vilken försäkringsgivare som du vill ska förvalta dina pengar. Du kan se vilka avgifter och kostnader de olika försäkringsgivarna tar ut för att förvalta dina pengar.

Om du väljer en försäkringsgivare för fondförsäkring placeras dina pengar först i en så kallad entrélösning. Den försäkringsgivare du har valt kontaktar sedan dig så att du kan välja mellan de fonder som försäkringsgivaren erbjuder.

Välj om du vill ha återbetalningsskydd

Återbetalningsskydd innebär att dina efterlevande (make, maka, sambo, barn) får dina pengar om du dör. Det innebär också att din egen pension blir lägre. Du kan ändra dig och senare ta bort återbetalningsskyddet. Reglerna för att senare lägga till återbetalningsskyddet kan variera mellan olika försäkringsgivare. Om du är singel och inte har barn bör du inte välja återbetalningsskydd.

Kom ihåg att du genom din anställning har ett ekonomiskt skydd i form av efterlevandepension och tjänstegrupplivförsäkring för dina efterlevande.

Om du vill flytta dina pengar

Om du vill kan du flytta dina pengar från en försäkringsgivare till en annan, eller till en annan sparform hos samma försäkringsgivare. För att flytta pengarna kontaktar du vår kundservice på +46 (0)20-51 50 40 för mer information.

Om du slutar arbeta statligt

Om du slutar arbeta statligt slutar din arbetsgivare betala in pengar till den valbara delen. Pengarna du tjänat in finns dock kvar hos den försäkringsgivare som förvaltar pengarna tills det är dags för dig att gå i pension.

Du kan ta ut dina pengar från 61 år

Pengarna betalas ut varje månad och så länge du lever. För att börja ta ut dina pengar kontaktar du försäkringsgivaren som förvaltar dina pengar. Om du inte har gjort ett val finns dina pengar hos Kåpan Pensioner, kontakta dom för att börja ta ut dina pengar. Om du inte har börjat ta ut din pension tre år efter att du fyllt 67 år betalas dina pengar betalas ut till dig automatiskt.

Kort fakta om den valbara delen

  • Du kan välja vilken försäkringsgivare som ska förvalta pengarna.
  • Gör du inget val placeras pengarna i en traditionell försäkring utan återbetalningsskydd hos försäkringsgivaren Kåpan Pensioner (Kåpan Valbar).
  • Den valbara delen kallas ibland även för Ålderspension valbar.
  • Kan betalas ut från 61 år.

Was this information helpful?

Did you find about what you wanted to know or was there something lacking? Was the text difficult to understand? Tell us what you think about the contents of this page via the form below.