Arbetsgivare som har tjänsten

Här ser du vilka arbetsgivare som är anslutna till vår tjänst Enklare pensionshantering.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

A

 • Allmänna reklamationsnämnden
 • Arbetsdomstolen
 • Arbetsförmedlingen
 • Arbetsgivarverket
 • Arbetsmiljöverket

B

 • Barnombudsmannen
 • Blekinge tekniska högskola
 • Bolagsverket
 • Boverket
 • Brottsoffermyndigheten

C

 • Centrala studiestödsnämnden
 • Chalmers professional Education AB
 • Chalmers tekniska högskola AB

D

 • Datainspektionen
 • Diskrimineringsombudsmannen
 • Domarnämnden
 • Domstolsverket/Sveriges domstolar

E

 • eHälsomyndigheten
 • Ekobrottsmyndigheten
 • Ericastiftelsen
 • Ekonomistyrningsverket
 • Elsäkerhetsverket
 • Energimarknadsinspektionen
 • Exportkreditnämnden

F

 • Fastighetsmäklarinspektionen
 • Finansinspektionen
 • Finanspolitiska rådet
 • Finsk-svenska gränsälvskommissionen
 • Folke Bernadotteakademien
 • Folkhälsomyndigheten
 • Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd
 • Fortifikationsverket
 • Forum för levande historia
 • Försvarets materielverk
 • Försvarets materielverk FSV
 • Försvarshögskolan
 • Försvarsmakten
 • Försvarsunderrättelsedomstolen
 • Försäkringskassan

G

 • Gentekniknämnden
 • Green Cargo AB
 • Gymnastik-och idrottshögskolan
 • Göteborgs universitet

H

 • Havs-och vattenmyndigheten
 • Hälsohögskolan
 • Högskolan Dalarna
 • Högskolan för lärande och kommunikation AB
 • Högskolan Halmstad
 • Högskolan i Halmstad innovation AB
 • Högskolan i Borås
 • Högskolan i Gävle
 • Högskolan i Skövde
 • Högskolan Kristianstad
 • Högskolan Väst
 • Högskoleservice i Jönköping AB

I

 • Inspektionen för arbetslöshetsförsäkring
 • Inspektionen för socialförsäkringen
 • Inspektionen för strategiska produkter
 • Inspektionen för vård och omsorg
 • Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering
 • Institutet för rymdfysik
 • Institutet för språk och folkminnen
 • Internationella handelshögskolan i Jönköping AB

J

 • Jordbruksverket
 • Justitiekanslern
 • Jämställdhetsmyndigheten
 • Jönköping university enterprise AB

K

 • Kammarkollegiet
 • Karlstads universitet
 • Karolinska institutet
 • Kemikalieinspektionen
 • Kommerskollegium
 • Konjunkturinstitutet
 • Konkurrensverket
 • Konstakademien
 • Konstfack
 • Konstnärsnämnden
 • Konsumentverket
 • Kriminalvården
 • Kronfogdemyndigheten
 • Kungliga biblioteket
 • Kungliga hovstaterna (H.M. Konungens hovförvaltning)
 • Kungliga hovstaterna (Djurgårdsförvaltningen)
 • Kungliga hovstaterna (Slottsstaten)
 • Kungliga konsthögskolan
 • Kungliga musikhögskolan
 • Kungliga skogs- och lantbruksakademien
 • Kungliga tekniska högskolan
 • Kustbevakningen

L

 • Lantmäteriet
 • LFV
 • LFV Aviation consulting AB
 • Linköpings universitet
 • Linnéuniversitetet
 • Livsmedelsverket
 • Luleå tekniska universitet
 • Lunds universitet
 • Länsstyrelsen Blekinge län
 • Länsstyrelsen Dalarna
 • Länsstyrelsen Gotlands län
 • Länsstyrelsen Gävleborgs län
 • Länsstyrelsen Halland
 • Länsstyrelsen Jämtlands län
 • Länsstyrelsen Jönköpings län
 • Länsstyrelsen Kalmar län
 • Länsstyrelsen  Kronobergs län
 • Länsstyrelsen Norrbottens län
 • Länsstyrelsen Skåne
 • Länsstyrelsen Stockholms län
 • Länsstyrelsen Uppsala län
 • Länsstyrelsen Västerbottens län
 • Länsstyrelsen Västernorrlands län
 • Länsstyrelsen Västra Götaland
 • Länsstyrelsen Örebro län
 • Länsstyrelsen Östergötlands län

M

 • Malmö universitet
 • Medlingsinstitutet
 • Migrationsverket
 • Mittuniversitetet
 • Moderna museet
 • Myndigheten för delaktighet
 • Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd
 • Myndigheten för ungdoms-och civilsamhällsfrågor
 • Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser
 • Myndigheten för kulturanalys
 • Myndigheten för press, radio och tv
 • Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
 • Myndigheten för stöd till trossamfund
 • Myndigheten för tillgängliga medier
 • Myndigheten för vård- och omsorgsanalys
 • Myndigheten för yrkeshögskolan
 • Mälardalens högskola

N

 • Nationalmuseum
 • Naturvårdsverket
 • Nordens välfärdscenter
 • Nordiska Afrikainstitutet
 • Nordiskt genresurscenter
 • Nuac HB

O

P

 • Patent- och registreringsverket
 • Pensionsmyndigheten
 • Polarforskningssekretariatet
 • Post- och telestyrelsen
 • Presstödsnämnden

Q

R

 • Regeringskansliet
 • Revisorsinspektionen
 • Riksantikvarieämbetet
 • Riksarkivet
 • Riksdagens ombudsmän -JO
 • Riksdagsförvaltningen
 • Riksgälden
 • Riksrevisionen
 • Rymdstyrelsen
 • Rättsmedicinalverket

S

 • Sameskolstyrelsen
 • Sametinget
 • Sjöfartsverket
 • Skatteverket
 • Skogsstyrelsen
 • Skolforsningsinstitutet
 • Specialpedagogiska skolmyndigheten
 • Statens beredning för medicinsk och social utvärdering
 • Statens centrum för arkitektur och design
 • Statens energimyndighet
 • Statens fastighetsverk
 • Statens försvarshistoriska museer
 • Statens geotekniska institut
 • Statens haverikommission
 • Statens historiska museer
 • Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten
 • Statens veterinärmedicinska anstalt
 • Statens konstråd
 • Statens kulturråd
 • Statens maritima museer
 • Statens medieråd
 • Statens museer för världskultur
 • Statens musikverk
 • Statens servicecenter
 • Statens skolinspektion
 • Statens skolverk
 • Statens tjänstpensionsverk
 • Statens veterinärmedicinska anstalt
 • Statistiska centralbyrån
 • Statskontoret
 • Stiftelsen Ájtte, Svenskt fjäll- och samemuseum
 • Stiftelsen Allmänna barnhuset
 • Stiftelsen Chalmers tekniska högskola
 • Stiftelsen högskolan i Jönköping
 • Stiftelsen Prins Eugens Waldermarsudde
 • Stockholms konstnärliga högskola
 • Stockholms universitet
 • Strålsäkerhetsmyndigheten
 • Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll
 • Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete
 • Statens tjänstepensionsverk
 • Svenska ESF-rådet
 • Svenska institutet
 • Svenska institutet för europapolitiska studier
 • Svenska kraftnät
 • Sveriges geologiska undersökning
 • Sveriges lantbruksuniversitet
 • Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut
 • Sveriges riksbank
 • Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden
 • Södertörns högskola

T

 • Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket
 • Tekniska högskolan i Jönköping AB
 • Tekniska museet
 • Tillväxtverket
 • Totalförsvarets rekryteringsmyndighet
 • Trafikanalys
 • Trafikverket
 • Transportstyrelsen

U

 • Umeå universitet
 • Universitets- och högskolerådet
 • Universitetskanslersämbetet
 • Upphandlingsmyndigheten
 • Uppsala universitet

V

 • Verket för innovationssystem
 • Vetenskapsrådet

W

 • WHO Collaborating Centre

X

Y

Z

Å

 • Åklagarmyndigheten

Ä

Ö

 • Örebro universitet
 • Örebro universitet enterprise AB
 • Örebro universitet uppdrag AB
 • Överklagandenämnden för studiestöd

Tyck till om sidans innehåll

Fick du reda på det du ville veta eller fattades något? Var texten svår att förstå? Berätta för oss vad du tycker om innehållet på denna sida. Om du har frågor om din tjänstepension – kontakta gärna vår kundservice på kundservice@spv.se eller 020-51 50 40.