Vanliga frågor och svar – om överföringskraven

De vanligaste frågorna och svaren om överföringskrav för tjänstepensionsavtalet PA 16. Svaren ska ses som ett stöd till överföringskraven.

Vilken tidplan gäller för införandet av tjänstepensionsavtalet PA 16?

Tidplan för införandet av tjänstepensionsavtalet PA 16
Aktivitet Datum
Överföringskraven publiceras på SPV:s webbplats (version 1.0) 23 december 2015
Reviderade överföringskrav publiceras på SPV:s webbplats (version 1.1) 12 maj 2016
Arbetsgivare levererar produktionsfiler enligt överföringskrav PA 03 1 januari 2016–27 december 2016
Arbetsgivare eller systemleverantörer kan leverera testfiler enligt överföringskrav PA 16 Avdelning 1 och 2 för retroaktiviteter.

Överföringskrav PA 16 bilaga 2 – övergångsperiod 1 januari 2016 t.o.m. 31 december 2016

19 september–23 september 2016
Arbetsgivare eller systemleverantörer kan leverera testfiler enligt överföringskrav PA 16 Avdelning 1 och 2.

Överföringskrav PA 16 Avdelning 1 och 2

26 september–30 september 2016
Sista datum för att leverera produktionsfiler enligt nuvarande överföringskrav PA 03 27 december 2016
Arbetsgivare levererar produktionsfiler enligt överföringskrav PA 16 när det gäller retroaktiva uppgifter för övergångsperioden 1 januari-30 juni 2016
Överföringskrav PA 16 bilaga 2 – övergångsperiod 1 januari 2016 tom 31 december 2016
2 januari–6 januari 2017
Arbetsgivare levererar produktionsfiler enligt överföringskrav PA 16 och gällande leveransplan. Från och med januari 2017

Används samma löneunderlag för att beräkna premie i PA 16 Avdelning 1 och Avdelning 2 för kompletterande ålderspension och individuell ålderspension?

Svar: Ja, fram till den 31 december 2016 används samma löneunderlag vid beräkning av premie i Avdelning 1 och Avdelning 2 PA 16 för kompletterande ålderspension och individuell ålderspension. Du som arbetsgivare fortsätter att leverera premier till kompletterande ålderspension och individuell ålderspension även för PA 16 Avdelning 1 under hela året 2016. Retroaktiv justering på mellanskillnaden som inte har betalats ska göras för PA 16 Avdelning 1 för perioden 1 januari 2016 till 31 december 2016.

Ska retroaktiviteter som gäller för tid före den 1 januari 2016 levereras med avtalstillhörighet PA 03?

Svar: Ja, retroaktiviteterna ska levereras med samma schema som för PA 16. Fram till 27 december 2016 gäller XML-schemat för PA 03. Därefter kommer det nya XML-schemat för PA 16 att börja gälla.

När ska premier tillgodoräknas för ålderspension flex? (Avsnitt 6.1.3 i överföringskrav)

Svar: Under anställningstid, från och med första anställningsdag till och med den månad då den anställda uppnår den ålder som anges i LAS 32 a §. Tillgodoräknas tidigast från 1 januari 2016 och gäller endast Avdelning 1 PA 16.

Vilka blir konsekvenserna om arbetsgivarna inte inför de nya överföringskraven för PA 16?

Svar: Om arbetsgivaren väljer att inte införa stöd för de nya överföringskraven för PA 16 kan anställningsuppgifter inte levereras till SPV efter 31 december 2016.

Hur ska anställningsperioden levereras för GSS-T och reservofficerare?

Svar: Det är perioden för tjänstgöring som ska levereras. Tjänstgöringen ska alltid levereras på Avdelning 1 PA 16. Det är därmed skillnad i inrapportering i jämförelse med PA 03.

Hur ska systemleverantörerna veta om premier levererats tidigare? (Minsta premier för leverans).

Svar: Det är i första hand en fråga som arbetsgivare och systemleverantörerna måste lösa själv.

I vilka situationer avseende PA 16 Avdelning 1, kommer arbetsgivarna att behöva rapportera kompletterande premier för övergångsperioden 1 januari till 31 december 2016?

Svar: Premier för ålderspension flex ska alltid rapporteras retroaktivt från och med 1 januari 2016. Vid sjukdom, föräldraledighet med mera ska eventuell mellanskillnad levereras. För anställda som samma månad har pensionsgrundande lön över en tolftedel av 7,5 inkomstbasbelopp ska även skillnaden mellan de redan avsatta premierna enligt PA 03 och de premier som ska avsättas enligt PA 16 levereras. För anställda som inte fyllt 23 år under året 2016 ska leverans av premier göras till ålderspension valbar. När det gäller premier för ålderspension obligatorisk återkommer vi med svar.

Om en anställd en gång bytt avdelning från Avdelning 2 till 1 kan de då byta tillbaka?

Svar: Nej, går inte att byta tillbaka.

Hur ska arbetsgivarna veta vilka som har bytt från Avdelning 2 till Avdelning 1?

Svar: SPV hjälper till och håller reda på vilka anställda som byter avtalstillhörighet, enligt överenskommelse med arbetsgivaren.

Vem ansvarar för att informera den anställda om konsekvenser vid byte från Avdelning 2 till 1?

Svar: Informationen kring detta ska vara så tydlig att den anställda förstår konsekvensen av ett byte.  Hur detta ska gå till beskrivs i avtalet. I samband med att SPV tar fram blanketten "särskild överenskommelse" kommer ett tillhörande informationsmaterial också att tas fram, som tydligör konsekvenser vid ett eventuellt byte från Avdelning 2 till 1.

I vilka lägen ska arbetsgivarna leverera en premie som understiger 1 procent av gällande inkomstbasbelopp?

Svar: Premien ska levereras till SPV om den anställda tillhör:

  • Avdelning 1 PA 16 och sedan tidigare har en pensionsförsäkring enligt Avdelning 1 PA 16.
  • Avdelning 2 PA 16 och sedan tidigare har en pensionsförsäkring enligt PA 03 eller PA 16 Avdelning 2 ska premien också levereras till SPV.

Vad är bakgrunden till att avtalet reglerar att ingen överföring vid belopp under 594 kronor (2016), ska ske?

Svar: Regleringen finns för att undvika att pengarna äts upp av avgifter hos försäkringsbolagen. Om premierna under ett kalenderår hos en och samma arbetsgivare understiger 594 kronor (2016) så betalas det ut som lön. Lönen är inte tjänstepensionsgrundande. 

Spelar det någon roll i vilken ordning som en arbetsgivare levererar produktionsfiler för tiden runt månadsskiftet december 2016 och januari 2017? Avser leveranser för eventuella rättelser enligt överföringskraven PA 03, den retroaktiva övergångsperioden enligt PA 16 och produktionsfiler enligt PA 16 från och med januari 2017?

Svar: Vi kommer att bearbeta produktionsfilerna i den ordning som de inkommer till oss. Men det är viktigt att eventuella rättelser sker före 27 december 2016 om uppgifterna levereras enligt överföringskrav för PA 03.

Eventuella leveransfiler som inkommer mellan 27 december och 31 december 2016 ska stödja överföringskrav enligt PA 16 och kommer att bearbetas innan uppgifter för den retroaktiva övergångsperioden från och med 1 januari 2016 till och med 31 december 2016 enligt PA 16 läses in.

Efter det sker leverans enligt gällande leveransplan.

Ska samordningsmånad levereras för timlön som utbetalats i januari 2016?

Svar: Nej, eftersom avtalet gäller från 2016-01-01 så ska inte samordningsmånad levereras för månad tidigare än 2016.

Ska anställningsperioder, ledigheter, fast lön (månadslön) och lönetillägg redovisas för anställda som omfattas av Avdelning 1 PA 16?

Svar: Ja, det ska rapporteras på samma sätt som anställda i Avdelning 2 PA 16, med de undantag som framgår av överföringskraven PA 16.

Ska anställningstyp H1 (månadslön), T8 (timarvode och anställning på minst 20 procent) och H3 (timarvode och anställning på mindre än 20 procent) rapporteras för Avdelning 1 PA 16?

Svar: Ja, SPV behöver uppgifterna bland annat för att kunna beräkna och finansiera riskförmåner.

På vilket underlag ska beräkning av premier för Avdelning 2 PA 16 göras om en anställd har bruttolöneavdrag och är sjuk mer än 14 dagar?

Svar: Om den fasta lönen är högre än den utbetalda lönen så beräknas premier på den fasta lönen.

Hur ska premier redovisas om en anställd slutar sin anställning med sista anställningsdag senast 2016-12-31 och i januari 2017 utbetalas en timlön på 20 000 kronor samt anställning saknas i januari 2017?

Svar: Anställda som tillhör Avdelning 1 ska redovisas på följande sätt:

Utbetald lön i januari 2017

Fältnamn

Värde

BeloppValbarMax

500

BeloppValbarOver

0

BeloppObligatoriskMax

400

BeloppObligatoriskOver

0

BeloppFlex

300

BeloppExtraObligatorisk

0

BeloppExtraValbar

0

UtbetaldLon1Max

20000

UtbetaldLon1Over

0

UtbetaldLon2

20000

UtbetalningsManad

2017-01

SamordningsManad

2016-12

Anställda som tillhör Avdelning 2 ska redovisas på följande sätt:

Utbetald lön i januari 2017
Fältnamn Värde

BeloppIapen

500

BeloppKapan

400

Berakningsunderlag

20000

BeloppExtraObligatorisk

0

BeloppExtraValbar

0

Samma beräkning gäller för årsskiftet 2015/2016 med skillnaden att redan levererade premier enligt PA 03 ska dras av innan leverans ska göras för PA 16 Avdelning 1. För PA 16 Avdelning 2 blir det ingen skillnad, då ska endast beräkningsunderlag levereras.

Vad ska levereras om premierna understiger 1 procent av gällande inkomstbasbelopp?


Svar: Leverans ska göras enligt överföringskraven för PA 16. Om inga premier levererats tidigare ska nya premier levereras först då premierna totalt överstiger 1 procent av gällande inkomstbasbelopp för kalenderåret.

Utbetald lön i mars 2017 är 5000 kronor. Följande uppgifter som i exemplet nedan är streckat ska inte levereras.

Fältnamn

Värde

BeloppValbarMax

-

BeloppValbarOver

-

BeloppObligatoriskMax

-

BeloppObligatoriskOver

-

BeloppFlex

-

BeloppExtraObligatorisk

-

BeloppExtraValbar

-

UtbetaldLon1Max

-

UtbetaldLon1Over

-

UtbetaldLon2

-

UtbetalningsManad

-

SamordningsManad

-

Övriga anställningsuppgifter ska levereras som vanligt tillexempel anställningsperioder med mer.

Anställda som tillhör Avdelning 2 ska redovisas på följande sätt:

Fältnamn Värde

BeloppIapen

-

BeloppKapan

-

Berakningsunderlag

-

BeloppExtraObligatorisk

-

BeloppExtraValbar

-

Övriga anställningsuppgifter ska levereras som vanligt tillexempel anställningsperioder med mer.

Tyck till om sidans innehåll

Fick du reda på det du ville veta eller fattades något? Var texten svår att förstå? Berätta för oss vad du tycker om innehållet på denna sida. Om du har frågor om din tjänstepension – kontakta vår kundservice på kundservice@spv.se eller 020-51 50 40.