Prognos över pensionskostnad

Du som arbetsgivare får varje höst en prognos över nästa års premiekostnader. Prognosen är specifikt beräknad för varje arbetsgivare och den kan du använda som utgångspunkt vid budgetarbetet. Tillsammans med prognosen får du också ett scenario över hur dina pensionskostnader kan komma att utvecklas under ytterligare två år. Både prognosen och scenariot kan med fördel användas som utgångspunkt vid budgetarbetet.

Varje höst får du en prognos och ett scenario för era kostnader kommande år. Både prognosen och scenariot är specifikt beräknade för varje arbetsgivare.

I prognosen ingår kostnader för pension enligt tjänstepensionsavtalet PA 16  och övriga kollektiva försäkringar i de statliga avtalsförsäkringarna. Prognosen är uppdelad i två delar:

  • Ett belopp för förmånsbestämda pensioner och kollektiva premier.
  • Ett belopp för premiebestämda pensioner.

Tillsammans med prognosen får du också ett scenario över hur dina pensionskostnader kan komma att utvecklas under ytterligare två år. 

Det här grundar sig beräkningen på

När vi beräknar din prognos tar vi med de löneuppgifter och anställningsuppgifter som ni rapporterat in till och med maj året innan det år prognosen gäller. Prognosen beräknas med beslutade premienivåer och fastställda prisbasbelopp och inkomstbasbelopp.

Vi antar också att

  • det sker en viss löneutveckling
  • era framtida lönerevisioner kommer att ske samma månad som er senaste lönerevision
  • personer nyanställs enligt samma mönster som det sett ut ett tidigare representativt år

  • anställda som är sjuka fortsätter vara sjuka i samma omfattning som de var i maj

  • anställda som har delpension fortsätter ha det i samma omfattning som de hade i maj

  • anställda som varit helt tjänstlediga mer än åtta månader fortsätter vara tjänstlediga
  • anställda som slutar hos er slutar enligt samma mönster som för staten som helhet.

Vi gör fler antaganden i scenariot

Uppgifterna i scenariot grundar sig på samma förutsättningar som prognosen. Men här måste vi även göra antaganden om bland annat framtida premienivåer och basbelopp. Därför är uppgifterna i scenariot mer osäkra än prognosen.

Möjliga orsaker till avvikelser

Ändrade förutsättningar kan ge avvikelser mot prognosen. Det gäller både premiebestämd pension och förmånsbestämd pension.

Antalet anställa ändras under året

Om du vet att ni nyligen har förändrat, eller kommer att förändra antalet anställda behöver du själv ta hänsyn till effekten av det i budgetarbetet. Fler anställda ger oftast högre premier och tvärtom.

Retroaktiva ändringar i anställningsuppgifter

Det kan det bli avvikelser mellan prognosen och din faktiska kostnad om det sker retroaktiva ändringar i de löneuppgifter och anställningsuppgifter som vi beräknar prognosen på .

Anställda som uppnår sin pensionsålder

Om du har anställda som uppnår sin pensionsålder enligt tjänstepensionsavtalet under året kommer fakturorna att vara högre i början av året. Därefter minskar fakturorna allt eftersom de anställda uppnår sin pensionsålder. Det beror på att ni inte betalar premier för anställda som har uppnått sin pensionsålder, även om de fortsätter jobba. Prognoserna visar kostnaderna för hela året totalt.

Så här kan du fördela kostnaden för förmånsbestämd pension

Du får prognosen i kronor. Du kan göra ett pålägg för kostnaden för förmånsbestämd pension i samband med er lönekörning varje månad för att göra en schablonfördelning av den kostnaden. Du behöver då själv räkna fram en procentsats genom att ta prognosbeloppet för förmånsbestämd pension delat med er bruttolönesumma. Bruttolönesumman måste du uppskatta för det år prognosen gäller.

Om du tillämpar den här metoden kan de kostnader som fördelas ut avvika från det som du betalar till oss. Det beror på att den fördelade kostnaden baseras på prognos, medan betalningarna sker mot faktura. Dessa eventuella avvikelser ska korrigeras vid bokslut eller oftare om avvikelsen är stor. Det är naturligtvis även möjligt att under året justera procentsatsen utifrån de premier som du faktiskt betalar.

Tyck till om sidans innehåll

Fick du reda på det du ville veta eller fattades något? Var texten svår att förstå? Berätta för oss vad du tycker om innehållet på denna sida. Om du har frågor om din tjänstepension – kontakta vår kundservice genom att skicka ett mejl till oss eller ringa 020-51 50 40.

Så här behandlar vi dina personuppgifter

XS SM MD LG XL