Vad påverkar premierna och varför räknar vi om ibland?

Både sparpremien och de kollektiva premierna påverkas av det så kallade pensionsunderlaget. Ändras ett pensionsunderlag betyder det att alla premier som har beräknats på det underlaget ändras.

Det finns flera faktorer som påverkar och som kan leda till att framför allt sparpremien räknas om. 

Vad är pensionsunderlag?

Pensionsunderlag inom det statliga tjänstpensionsavtalet är vanligtvis snittlönen för de fem sista årslönerna för den anställda. Vid beräkning av premier är pensionsunderlaget snittlönen för de fem senaste årslönerna före beräkningsåret.

Vi använder bara "hela år" i pensionsunderlaget, det vill säga år då det finns anställning utan glapp från 1 januari till 31 december. Finns det bara tre "hela år" under de senaste fem åren är det snittlönen av dessa tre år som används. Om inget "helt år" finns under de senaste fem åren använder vi löner för innevarande år som underlag för att räkna fram pensionsunderlaget.

Kollektiva premier

Nästan alla kollektiva premier baseras på pensionsunderlaget. Därför räknas de om när pensionsunderlaget ändras.

Kollektiva premier och SLP

Sparpremie

Den förmånsbestämda ålderspensionen, och därmed sparpremien, grundas på pensionsunderlaget men påverkas även av den anställdas ålder och tjänstetid. Olika faktorer och händelser kan leda till att sparpremien räknas om.

Sparpremie

Lön

Sparpremien räknas om vid varje årsskifte eftersom det då kommer in ett nytt år i pensionsunderlaget. Om pensionsunderlaget överstiger 7,5 inkomstbasbelopp blir premien ganska mycket högre. Det beror på att förmånsnivån är betydligt högre på lönedelar över 7,5 inkomstbasbelopp. I pensionsunderlaget ingår årslöner från alla arbetsgivare som omfattas av det statliga tjänstepensionsavtalet. Det innebär att den premie som du betalar för den anställda kan påverkas av lönen från en annan arbetsgivare.

Ålder

Åldern påverkar premien genom att den styr pensionens storlek och antal år som den ska finansieras på. I tjänstepensionsavtalet finns det reglerat hur stor ålderspensionen blir i förhållande till det slutliga pensionsunderlaget. Äldre personer får högre förmån än yngre. Pensionen ska vara slutbetald när en person uppnår pensionsåldern, vilket innebär färre år att betala den på ju närmare pensionsåldern en person är.

Pensionsålder

Pensionsåldern är vanligtvis 65 år, men det finns även lägre pensionsåldrar. Lägre pensionsålder än 65 år bidrar till en högre premiekostnad per månad eftersom det blir kortare tid att fördela ut kostnaden på. Dessutom ska förmånen före 65 år finansieras under samma tid.

Tjänstetid

För att få hel statlig tjänstepension måste den anställda ha arbetat i staten i 30 år. För den som arbetat kortare tid minskas pensionen i förhållande till tjänstetiden.

Tjänstledigheter kan påverka tjänstetiden och därmed också premien. Om en person blir sjuk kan premien också förändras eftersom du som arbetsgivare kan få nedsatt premie trots att personen fortsätter att tjäna in pensionsrätt.

Aktualisering

Med aktualisering menas att den anställdas tjänstetid och intjänad pensionsrätt utreds och att våra register uppdateras med uppgifter som har betydelse för den förmånsbestämda pensionen. Innan en person är aktualiserad räknar vi ut premien utifrån antaganden om tjänstetiden, medan vi efter aktualiseringen räknar på det faktiska värdet.

Retroaktiviteter

Om du eller en annan arbetsgivare ändrar tidigare inrapporterade anställningsuppgifter räknar vi om premierna. Ett exempel på detta är om lönerevisionen för ett år inte blir klar i direkt anslutning till att det tidigare löneavtalet har löpt ut.

När påverkar en löneändring premiekostnaden?

Förmånsbestämd ålderspension

  • Ny eller retroaktiv månadslönejustering enbart innevarande år påverkar inte premien för innevarande år.
  • Ny eller retroaktiv månadslönejustering enbart innevarande år påverkar premien innevarande år om det inte finns en anställning under ett helt kalenderår de senaste fem åren.
  • Retroaktiv månadslönejustering över ett årskifte bakåt påverkar premierna innevarande år oavsett om det finns minst ett helt kalenderår med anställnig eller inte under de senaste 5 åren.

Premiebestämd pension

  • Ny eller retroaktiv månadslönejustering påverkar premien direkt.

Regelförändringar

Nya tolkningar av tjänstepensionsavtalen som påverkar pensionerna kan också leda till att kostnaderna för dig som arbetsgivare förändras.

Tyck till om sidans innehåll

Fick du reda på det du ville veta eller fattades något? Var texten svår att förstå? Berätta för oss vad du tycker om innehållet på denna sida. Om du har frågor om din tjänstepension – kontakta vår kundservice på kundservice@spv.se eller 020-51 50 40.

Så här behandlar vi dina personuppgifter.

XS SM MD LG XL