Prognos över pensionskostnad

Vi lämnar varje höst en prognos över nästa års premiekostnader till dig som arbetsgivare. Prognosen kan du använda som utgångspunkt vid budgetarbetet.

I prognosen ingår kostnader för förmånsbestämd pension enligt det statliga tjänstepensionsavtalet PA 16 och kostnader för övriga kollektiva försäkringarna som ingår i de statliga avtalsförsäkringarna. Vi ger dig också prognos på kostnaderna för de premiebestämda pensionerna enligty PA 16, det vill säga den valbara delen, Kåpan Tjänste och Kåpan Flex.

I samma brev som prognosen får du också ett scenario över hur dina pensionskostnader kan komma att utvecklas under ytterligare två år.

Prognos för 2022

Både prognosen och scenariot är specifika för varje arbetsgivare utifrån anställningsuppgifter för maj året innan prognosåret. Vid beräkningarna gör vi generella antaganden om löneutveckling och pensionsavgångar (läs mer under Antaganden nedan). Om du vet att antalet anställda nyligen har eller kommer att förändras behöver du själv ta hänsyn till effekten av detta i budgetarbetet. Fler anställda medför oftast högre premier och tvärt om.

Ska du anställa en person som är helt ny inom staten?

Om du anställer en person som är helt ny inom staten kan du använda lathunden Årskostnad för nyanställd inom staten för att räkna ut ungefärlig premiekostnad under det första året. Lathunden har premiekostnader för både de premiebestämda ålderspensionerna och den förmånsbestämda ålderspensionen samt de kollektiva premierna. 

Tidigare statliga och vissa tidigare ickestatliga anställningar kan påverka premiekostnaden för anställda som omfattas av Avdelning 2 i tjänstepensionsavtalet PA 16. Du kan därför bara använda lathunden för nyanställd på Avdelning 2 om personen inte haft en tidigare anställning som gett statlig tjänstepensionsrätt. Har du frågor kontaktar du kundservice på 060-18 75 03.

Antaganden

I din prognos och i scenariot ingår de som har en rapporterad anställning hos dig i maj året före prognosåret. Vi antar i beräkningarna att antalet sjuka och tjänstlediga personer är konstant under perioden. 

Antaganden för förmånsbestämda premier

Det övergripande antagandet är att antalet anställda hos dig inte har ändrats sedan i maj. Därför ersätts personer som uppnår pensionsåldern under perioden med fiktiva personer i beräkningarna.

Premierna för den förmånsbestämda pensionen och de kollektiva försäkringarna påverkas av pensionsgrundande löner fem år före prognosåret. I beräkningarna utgår vi från rapporterade löneuppgifter till och med maj och prognostiserar lönerna för juni till och med december med antagandet att lönerevision görs i oktober.

Antaganden för premiebestämda premier

De premiebestämda premierna påverkas av pensionsgrundande löner innevarande år (prognosåret). Prognosen baseras på rapporterade premieuppgifter för maj med antagandet att lönerevision görs i oktober.

Antaganden i scenariot

Uppgifterna i scenariot är mer osäkra än prognosen både när det gäller förmånsbestämda och premiebestämda premier. Det beror på att i det långsiktiga scenariot behöver vi göra ytterligare antaganden om löneutvecklingen men även antaganden om flera andra faktorer som påverkar beräkningarna.

Möjliga orsaker till avvikelser

Exempel på varför prognosen kan avvika kan vara att dina faktiska pensionskostnader ändras på grund av att anställda börjar eller slutar hos dig. Ytterligare en orsak till avvikelser är att vi under året kan göra omräkningar på grund av att uppgifterna, som premien grundat sig på, ändras retroaktivt.

Betalning och redovisning

Du får prognoserna i kronor. Ekonomistyrningsverket (ESV) rekommenderar dock att du som arbetsgivare använder dig av lönesystemet för att fördela premiekostnaderna för förmånsbestämd pension och kollektiva försäkringar genom att lägga in en procentsats i lönesystemet. Du kan själv ta fram procentsatsen genom att dividera beloppet du får i prognosen med en uppskattad bruttolönesumma för prognosåret.

Hur du räknar fram procentsatsen

  • Prognos för förmånsbestämd pension / bruttolönesumma = premieprocentsats

Om du tillämpar den här metoden kan de kostnader som fördelas ut avvika från det som du betalar till oss eftersom den fördelade kostnaden baseras på prognos, medan betalningarna sker mot faktura. ESV menar att eventuella avvikelser ska korrigeras vid bokslut eller oftare om avvikelsen är stor. Det är naturligtvis även möjligt att under året justera procentsatsen utifrån de premier som du faktiskt betalar.

Tyck till om sidans innehåll

Fick du reda på det du ville veta eller fattades något? Var texten svår att förstå? Berätta för oss vad du tycker om innehållet på denna sida. Om du har frågor om din tjänstepension – kontakta vår kundservice på kundservice@spv.se eller 020-51 50 40.

Så här behandlar vi dina personuppgifter.

XS SM MD LG XL