Prognos över pensionskostnad

Vi lämnar varje höst en prognos över nästa års premiekostnader till dig som arbetsgivare. Prognosen kan du använda som utgångspunkt vid budgetarbetet.

I prognosen ingår kostnader för förmånsbestämd pension enligt det statliga tjänstepensionsavtalet PA 16 och kostnader för övriga kollektiva försäkringarna som ingår i de statliga avtalsförsäkringarna. Vi ger dig också prognos på kostnaderna för de premiebestämda pensionerna, det vill säga den valbara delen, Kåpan Tjänste och Kåpan Flex.

Prognos för 2020

De prognoser vi räknar är specifika för varje arbetsgivare utifrån anställningsuppgifterna för maj. Vid beräkningarna gör vi generella antaganden om löneutveckling och pensionsavgångar (läs mer under Antaganden nedan). Om du vet att antalet anställde nyligen har eller kommer att öka eller minska behöver du själv ta hänsyn till effekten av detta i budgetarbetet. Fler anställda medför oftast högre premier och tvärt om.

Ska du anställa en person som är helt ny inom staten?

Om du anställer en person som är helt ny inom staten kan du använda lathunden Årskostnad för nyanställd inom staten för att räkna ut ungefärlig premiekostnad under det första året. Lathunden har premiekostnader för både de premiebestämda ålderspensionerna och den förmånsbestämda ålderspensionen samt de kollektiva premierna. 

Tidigare statliga och vissa tidigare ickestatliga anställningar kan påverka premiekostnaden för anställda som omfattas av Avdelning II i tjänstepensionsavtalet PA 16. Du kan därför bara använda lathunden för nyanställd på Avdelning II om personen inte haft en tidigare anställning som gett statlig tjänstepensionsrätt. Har du frågor kontaktar du kundservice på 060-18 75 03.

Antaganden

I din prognos ingår de som har en rapporterade anställning hos dig i maj innevarande år. Det övergripande antagandet för prognoserna är att antalet anställda hos dig inte har ändrats sedan i maj. Vi antar att antalet sjuka och tjänstlediga personer är konstant under perioden för beräkningen. Personer som uppnår pensionsåldern under perioden ersätts i beräkningarna med fiktiva personer.

Antaganden för förmånsbestämda premier

  • Premierna för den förmånsbestämda pensionen och de kollektiva försäkringarna påverkas av pensionsgrundande löner fem år före beräkningsåret. Vi utgår från rapporterade löneuppgifter till och med maj och prognostiserar lönerna för juni till och med december med antagandet att lönerevision görs i oktober.

Antaganden för premiebestämda premier

  • De premiebestämda premierna påverkas av pensionsgrundande löner innevarande år (beräkningsåret). Prognosen baseras på rapporterade premieuppgifter för maj med antagandet att lönerevision görs i oktober.

Möjliga orsaker till differenser

Skillnader mellan de antaganden vi gör i prognosen och det verkliga utfallet hos dig som arbetsgivare kan orsaka differenser mellan prognosen och den faktiska premiekostnaden. En annan orsak till differenser är att vi under året kan göra omräkningar på grund av att uppgifterna, som premien grundat sig på, ändras retroaktivt.

Vi lämnar inte ut prognosresultatet på individnivå. De antaganden som beräkningarna är baserade på är anpassade efter kollektivet och inte efter enskilda individer. Det är därför inte relevant att på individnivå jämföra den prognostiserade premien med den faktiska premien.

Betalning och redovisning

Du får prognoserna i kronor. Ekonomistyrningsverket (ESV) rekommenderar dock att du som arbetsgivare använder dig av lönesystemet för att fördela premiekostnaderna i organisationen genom att lägga in procentsatser i lönesystemet. Du kan själv ta fram procentsatserna genom att dividera beloppen du får i prognosen med en uppskattad bruttolönesumma för beräkningsåret.

Hur du räknar fram procentsatserna

  • Prognos för förmånsbestämd pension / bruttolönesumma = premieprocentsats

Om du tillämpar den här metoden kan de kostnader som fördelas ut avvika från det som du betalar till oss eftersom den fördelade kostnaden baseras på prognos, medan betalningarna sker mot faktura. ESV menar att eventuella avvikelser ska korrigeras vid bokslut eller oftare om avvikelsen är stor. Det är naturligtvis även möjligt att under året justera procentsatserna utifrån de premier som du faktiskt betalar.

 

Tyck till om sidans innehåll

Fick du reda på det du ville veta eller fattades något? Var texten svår att förstå? Berätta för oss vad du tycker om innehållet på denna sida. Om du har frågor om din tjänstepension – kontakta vår kundservice på kundservice@spv.se eller 020-51 50 40.