Prognos över pensionskostnad

Vi lämnar varje höst en prognos över nästa års premiekostnad till dig som arbetsgivare. Prognosen kan du använda som utgångspunkt vid budgetarbetet.

I prognosen ingår kostnader för förmånsbestämd ålderspension enligt det statliga tjänstepensionsavtalet PA 16 och kostnader för övriga kollektiva försäkringarna som ingår i de statliga avtalsförsäkringarna. Vi ger dig också prognos på kostnaderna för de premiebestämda pensionerna, det vill säga den valbara delen, Kåpan Tjänste och Kåpan Flex.

Prognos för 2019

Prognosen grundar sig på anställningsuppgifter per en viss månad och innehåller generella antaganden om löneutveckling och strukturella förändringar. Det innebär att du som arbetsgivare själv måste väga in effekter av till exempel nyanställningar och neddragningar av verksamheten i budgetarbetet.

Ska du anställa en person som är helt ny inom staten?

Om du anställer en person som är helt ny inom staten kan du använda lathunden Årskostnad för nyanställd inom staten för att räkna ut ungefärlig premiekostnad under det första året. Lathunden har premiekostnader för både de premiebestämda ålderspensionerna och de förmånsbestämda ålderspensionerna samt de kollektiva premierna. 

Vissa tidigare ickestatliga anställningar kan påverka premiekostnaden för anställda som omfattas av Avdelning II i tjänstepensionsavtalet PA 16. Du kan därför bara använda lathunden för nyanställd på Avdelning II om personen inte haft en tidigare anställning som gett statlig tjänstepensionsrätt. Har du frågor kontaktar du kundservice på 060-18 75 03.

Antaganden

Det övergripande antagandet för prognoserna är att antalet anställda är oförändrat från den tidpunkt då anställningsuppgifterna är hämtade. Antalet sjuka och tjänstlediga personer antar vi därmed vara konstant under perioden för beräkningen. Personer som uppnår pensionsåldern under perioden ersätts i beräkningarna med fiktiva personer.

Antaganden för förmånsbestämda premier

  • Premierna påverkas i första hand av pensionsgrundande löner till och med året före beräkningsåret. Prognosen baseras på anställningsuppgifter per maj och lönen för juni till december prognostiseras utifrån ett löneantagande.

Antaganden för premiebestämda premier

  • Premiebestämda premier påverkas av pensionsgrundande löner innevarande år (beräkningsåret). Prognosen baseras på premieuppgifter per maj månad och justeras med hänsyn taget till antagna löneökningar.

Möjliga orsaker till differenser

Skillnader mellan de antaganden vi gör i prognosen och det verkliga utfallet hos dig som arbetsgivare kan orsaka differenser mellan prognosen och den faktiska premiekostnaden. En annan orsak till differenser är att vi under året kan göra omräkningar på grund av att uppgifterna, som premien grundat sig på, ändras retroaktivt.

Vi lämnar inte ut prognosresultatet på individnivå. De antaganden som beräkningarna är baserade på är anpassade efter kollektivet och inte efter enskilda individer. Det är därför inte relevant att på individnivå jämföra den prognostiserade premien med den faktiska premien.

Betalning och redovisning

Vi lämnar prognoserna i kronor. Ekonomistyrningsverket (ESV) rekommenderar dock att du som arbetsgivare använder dig av lönesystemet för att fördela premiekostnaderna i organisationen genom att lägga in procentsatser i lönesystemet. Du kan själv ta fram procentsatserna genom att dividera beloppen du får i prognosen med en uppskattad bruttolönesumma för beräkningsåret.

Hur du räknar fram procentsatserna

  • Prognos för förmånsbestämd pension / bruttolönesumma = premieprocentsats

Om du tillämpar den här metoden kan de kostnader som fördelas ut avvika från det som du betalar till oss eftersom de fördelade kostnaderna baseras på prognos, medan betalningarna sker mot faktura. ESV menar att eventuella avvikelsen ska korrigeras vid bokslut eller oftare om avvikelsen är stor. Det är naturligtvis även möjligt att under året justera procentsatserna utifrån de premier som du faktiskt betalar.

 

Tyck till om sidans innehåll

Fick du reda på det du ville veta eller fattades något? Var texten svår att förstå? Berätta för oss vad du tycker om innehållet på denna sida. Om du har frågor om din tjänstepension – kontakta vår kundservice på kundservice@spv.se eller 020-51 50 40.