Kollektiva premier och SLP

Många ersättningar som till exempel sjukpension, efterlevandepension eller ersättning vid skada eller dödsfall finansieras genom så kallade kollektiva premier.

Kollektiva premier betalar du som arbetsgivare för anställda som kan få rätt till ersättning i framtiden. Premierna består antingen av en bestämd procentsats av den anställdas pensionsunderlag, ett belopp eller en procentsats av bruttolönesumman.

Nivå på de kollektiva premierna

Nivån på de kollektiva premierna bestäms för ett år i taget. Det är för att premierna du betalar in ska täcka årets kostnader.

Nivå på de kollektiva premierna
  VS ÖB Risk TA TGL PSA
       Procent av pensionsunderlag  Kr/år Procent av bls**
Premier 2021 2,3 %  1 resp. 3 %  0,7 %  0,00 %  360 kr  0,10 % 
Premier 2020 1,5 % 1 resp. 3 % 0,7 % 0,01 % 360 kr 0,07 %


** Bruttolönesumma

VS-premie för värdesäkring

Premien för värdesäkring (VS-premie) finansierar värdesäkringen av intjänad förmånsbestämd pensionsrätt. Pensionsrätten värdesäkras utifrån förändringen av prisbasbeloppet. Premien betalar du för alla anställda som kan tjäna in till förmånsbestämd ålderspension (anställda som hör till Avdelning 2 i tjänstepensionsavtalet PA 16).

ÖB-premie för övergångsbestämmelser

Övergångsbestämmelser innebär att vissa anställda behåller rätten att gå i pension före 65 år enligt det tidigare statliga tjänstepensionsavtalet PA/SPR eller enligt Försäkringskassans särskilda regler (gäller bara anställda vid Försäkringskassan).

Du betalar bara ÖB-premien för anställda som har rätt att gå i pension enligt övergångsbestämmelserna. Det finns flera olika ÖB-premier:

 • ÖB0-premien finansierar rätten att gå i pension från och med 60 år enligt övergångsbestämmelser.
 • ÖB3-premien finansierar rätten att gå i pension från och med 63 år enligt övergångsbestämmelser.
 • ÖBF-premien finansierar Försäkringskassans särskilda regler där anställda kan gå i pension före 65 år.

Riskpremie för till exempel sjukpension

Riskpremien betalar du från och med månaden efter att den anställda har fyllt 18 år och längst till och med månaden före personen blir 65 år. Riskpremien finansierar

 • sjukpension
 • efterlevandepension
 • premienedsättning när en anställd
  • haft sjukpenning mer än 90 dagar
  • har beviljats sjukpension eller tillfällig sjukpension
  • har delpension
 • slutbetalning av förmånsbestämd ålderspension och den valbara delen för de som har Avdelning 2.

TA-premie för avtal om omställning (tidigare trygghetsavtalet)

TA-premien finansierar bland annat slutbetalningskostnader av ålderspensionen för anställda som beviljats särskild pensionsersättning enligt Avtal om omställning (tidigare trygghetsavtalet). TA-premien betalar du från och med att den anställda har fyllt 28 år och längst till och med månaden innan personen blir 65 år.

 • Särskild pensionsersättning betalar du i form av en engångspremie.

Avtal om omställning på Arbetsgivarverkets webbplats

TGL-premie för tjänstegrupplivförsäkring

TGL-premien finansierar gruppliversättning enligt Avtal om statens tjänstegrupplivförsäkring (TGL-S). I premien ingår även en avgift som täcker särskild premieskatt på grupplivförsäkringen. TGL-premien betalar du för alla anställda från första anställningsmånaden till månaden innan den anställda blir 65 år.

Avtal om statens tjänstegrupplivförsäkring (TGL-S) på Arbetsgivarverkets webbplats

PSA-premie för Avtal om ersättning vid personskada

PSA-premien finansierar personskadeersättning enligt Avtal om ersättning vid personskada (PSA). Premien utgörs av en procentsats på arbetsgivarens hela bruttolönesumma. Det innebär att PSA-premien, till skillnad från övriga premier, inte beräknas på individnivå. Samtliga bruttolöner, inklusive lön till personer som är yngre än 18 år och äldre än 65 år, ingår i bruttolönesumman. Det betyder att du betalar PSA-premie för alla anställda.

Avtal om ersättning vid personskada (PSA) på Arbetsgivarverkets webbplats

Särskild löneskatt på pensionskostnader (SLP)

Du är skyldig att betala särskild löneskatt på pensionskostnader (SLP). Statliga myndigheter betalar SLP via oss på SPV. Arbetsgivare som inte är statliga betalar direkt till Skatteverket.

Särskild löneskatt på pensionskostnader uppgår till 24,26 procent och ska betalas på Spar-, VS-, ÖB-, Risk- och TA-premierna.

Tyck till om sidans innehåll

Fick du reda på det du ville veta eller fattades något? Var texten svår att förstå? Berätta för oss vad du tycker om innehållet på denna sida. Om du har frågor om din tjänstepension – kontakta vår kundservice på kundservice@spv.se eller 020-51 50 40.

Så här behandlar vi dina personuppgifter.

XS SM MD LG XL