Vad händer med tjänstepension från statlig anställning 2017?

Vid årsskiftet räknar vi om tjänstepensionen från statlig anställning. Det innebär att du som tillhör tjänstepensionsavtalen PA 16, PA 03 eller PA-91 får en höjd utbetalning nästa år. Om du tillhör tjänstepensionsavtalet PA/SPR kan du få en sänkning. Hur mycket det blir för dig kan du se på Dina pensionssidor den 10 januari.

Prisbasbeloppet höjs med 500 kronor för 2017. Höjningen påverkar din tjänstepension från SPV olika beroende på vilket tjänstepensionsavtal du tillhör.

Avtalen PA 16, PA 03 och PA-91: Din tjänstepension höjs

Den förmånsbestämda delen av tjänstepensionen följer prisbasbeloppet från år till år. Det innebär att du som har tjänstepension enligt de här avtalen får en höjning nästa år.

Övriga delar i tjänstepensionen

Din tjänstepension kan också bestå av pengar från Kåpan Pensioner. De pengarna påverkas av ränta och återbäring. Den ändringen kan du se på Dina pensionssidor den 8 februari.

Avtalet PA-SPR: Din statliga tjänstepension kan sänkas

Enligt avtalet har du rätt till en garanterad nivå på summan av din tjänstepension och din allmänna pension från Pensionsmyndigheten. Den nivån följer prisbasbeloppet. Om Pensionsmyndigheten räknar om det belopp som betalas ut till dig, räknar vi också om din tjänstepension.

Princip för hur det fungerar

1. När ersättningen från Pensionsmyndigheten och Försäkringskassan är lägre än den garanterade nivån betalas tjänstepensionen från din statliga anställning ut med ett belopp för att nå upp till den.

2. När ersättningen från Pensionsmyndigheten och Försäkringskassan är högre än den garanterade nivån betalas inte tjänstepensionen från statlig anställning ut.

Här ser du vilket avtal du tillhör

  • PA 16: Du tillhör tjänstepensionsavtalet PA 16 om du har gått i pension under 2016 eller senare.
  • PA 03: Du tillhör vanligtvis tjänstepensionsavtalet PA 03 om du är född 1943 eller senare och har gått i pension senast 31 december 2015.
  • PA-91: Du tillhör tjänstepensionsavtalet PA-91 om du gick i pension mellan den 1 januari 1992 och den 31 december 2002.
  • PA-SPR: Du tillhör PA-SPR om du gick i pension senast den 31 december 1991, men det kan finnas avvikelser. Om du slutat din anställning före din ordinarie pensionsålder har du inte rätt till en bruttonivå på din pensionsutbetalning. Din tjänstepension är då en nettopension och följer prisbasbeloppet.

Det står också i ditt beslut om tjänstepension från SPV vilket tjänstepensionsavtal du tillhör.

Hur tjänstepensionerna från oss räknas om vid årsskiftet

Från den 10 januari kan du logga in på Dina pensionssidor och se dina kommande utbetalningar från SPV.

Logga in på Dina pensionssidor

Tyck till om sidans innehåll

Fick du reda på det du ville veta eller fattades något? Var texten svår att förstå? Berätta för oss vad du tycker om innehållet på denna sida genom formuläret nedanför.